Mes: gener de 2018

INFORME: Mesa sectorial sobre mesures d’estabilitat 2018-2019

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar possibles mesures d’estabilitat per al personal interí de cara al curs 2018-2019. Els representants d’UOB hem subscrit la proposta següent per donar resposta a les circumstàncies excepcionals que afecten el col·lectiu a les Balears:

1. Que el barem sigui l’ordre de prioritat en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals.

2. Que
al procés d’adjudicacions de substitucions i vacants sobrevingudes a
partir de l’1 de setembre i posteriors tenguin prioritat: 

 • a. Els docents interins majors de 55 anys amb 10 anys com a mínim d’experiència prèvia a centres públics a les Illes Balears.
 • b. La resta de docents interins que tenen més de 10 anys d’experiència prèvia a centres públics de les Illes Balears.

3. La convocatòria anual d’oposicions.

L’hem presentada conjuntament amb els sindicats Alternativa, CCOO i UGT i en podeu veure el text complet AQUÍ.

La Direcció General de Personal Docent ha recollit les propostes presentades pels diversos sindicats i convocarà una nova mesa amb una proposta de la Conselleria, que enviaran amb temps suficient perquè es pugui debatre dins cada sindicat. També aportaran informació sobre el nombre exacte d’interins, el tipus de plaça que ocupen (vacants, de quota, substitucions…), els que són de llarga durada, etc. En tot cas continuen descartant que en el cas de les Balears es pugui reduir el percentatge al 8% amb les tres properes convocatòries d’oposicions, tal com s’estableix a l’acord estatal del 29 de març de 2017 signat amb CCOO, UGT i CSIF, degut al nombre desbordat d’interins. Ho han comparat amb el cas d’Astúries, on els darrers tres anys han tancat set escoles per manca d’alumnes i en mantenen una amb set professors i quatre alumnes. Des de Madrid, emperò, continuen amb el “cafè para todos” sense tenir en compte el rècord absolut de les Balears en nombre d’interins i alumnes nouvinguts.

També s’ha aprovat un reglament de funcionament de les meses sectorials.

Continuarem informant.

INFORME: Mesa tècnica sobre projecte d’ordre d’orientació

Dijous 11 de gener va tenir lloc la mesa tècnica per tractar el segon Esborrany del Projecte d’ordre sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que continuarà en una segona mesa prevista per al proper dimecres. La Direcció General d’Innovació va reiterar que el nou model, que assigna orientadors als CEIP i augmenta les hores de presència i intervenció directa, és en resposta a la demanda de les direccions dels centres.

Com ja vam fer a la mesa sectorial de 29 de novembre, des d’Unió Obrera Balear vam reclamar que es respectin les peticions dels Equips d’Orientació, que en resum consisteixen en potenciar el treball en equip i mantenir la independència respecte als centres educatius, tal com estableix el Decret 39/2011 d’atenció a la diversitat, i vam expressar el nostre desacord pel fet que el nou model no s’hagi consensuat amb els professionals que l’hauran d’aplicar.

Els representants de la Conselleria van dir que el retard en dur a mesa tècnica aquest segon esborrany es deu a la manca de personal a la Direcció General. Recordem que el primer text era de maig de 2016. Van afegir que aquesta legislatura hi ha 42 orientadors més, que representen un augment del 15%, i que les noves instruccions es poden consultar a la web d’Atenció a la Diversitat. Pel que fa als PTSC van dir que no s’ha augmentat el nombre de places però sí la xifra d’educadors socials, si bé van afirmar que no tenen intenció d’anar substituint els primers pels segons.

Van informar que dels 160.000 alumnes que hi ha a les Balears 5.926 són NEE (el 3,7%), dels quals 590 estan escolaritzats a centres d’Educació Especial; que la majoria dels NEE són de retard maduratiu i que en els NESE predomina el trastorn d’aprenentatge. Tot seguit van explicar diversos aspectes de la funció d’orientació. Continuant amb dades estadístiques, van dir que ara hi ha 154 places als equips d’orientació, que 34 són d’orientadors assignats a CEIPs i que el curs 18/19 es vol duplicar la xifra fins a la seixantena. Van destacar la formació permanent que s’ha destinat als EOEP els dos darrers anys.

Vegeu dades estadístiques de places que van mostrar en pantalla:

Tot seguit es va passar a la discussió del nou Esborrany, de la qual en podem destacar el següent:

 • La dotació de places dels serveis es farà per concurs públic. Des dels sindicats es va demanar que es consolidin com a plantilla orgànica.
 • S’està cercant un espai físic per als equips especialitzats i se’ls proporcionarà ordinadors.
 • Tot i que no consta al segon esborrany, el text se sotmetrà al dictamen del Consell Econòmic i Social.
 • Hi ha la voluntat de concertar també els equips d’orientació dels centres de primària.
 • Article 4, Finalitat de l’orientació educativa, social i professional: Les finalitats que la Conselleria pot encomanar als orientadors dins l’apartat “qualsevol altra” es refereixen a escolarització, participacions a comissions, etc.
 • Article 8, Formació: Des d’UOB vam demanar que hi consti que l’oferta formativa promoguda per l’Administració serà “suficient”.
 • Article 10, Funcions dels serveis d’orientació: Des d’UOB vam demanar que a les funcions del PTSC s’hi afegeixi “Participar a les comissions d’escolarització per la direcció dels EOEP”. Se’ns va contestar que els EOEP ja hi participen i decideixen qui hi va. Pel que fa a les funcions dels orientadors que desapareixen de les específiques, són al nou apartat de funcions generals dels serveis d’orientació.
 • Article 13, Unitats d’orientació als CEIP. Concepte i estructura: Sobre la petició que els PTSC tinguin perfil de treballador social, el RD de titulacions no permet especificar un perfil determinat a les places.
 • Pel que fa a l’adjudicació d’orientadors als CEIP en funció d’unitats, en lloc de xifres d’alumnes com deia el primer esborrany, s’ha fet així perquè el criteri és menys restrictiu. Alguns municipis no arribaven a les xifres requerides.
 • Es va aclarir que els centres de dues línies també tindran l’orientador compartit. En general s’especificarà als criteris de plantilla.
 • Article 16, EOEP. Concepte i estructura: Els nombres d’alumnes NEE, NESE, etc. per distribuir els centres del sector en zones, així com els percentatges d’alumnes per decidir si el centre és d’atenció preferent s’establiran als criteris de quota. No especifiquen el mínim dels percentatges d’alumnes per decidir si el centre és d’atenció preferent perquè consideren que queda establert a l’apartat 3 de l’article 13, sobre adjudicació d’orientadors als CEIP en funció d’unitats.
 • Article 17, Funcions específiques dels EOEP: Vam demanar que tal com a l’article 12 s’estableix que els EAP s’han de coordinar entre sí, aquesta funció també consti per als EOEP.
 • Des d’UOB vam exposar la queixa dels EOEP per la manca de temps de què disposen per dur a terme el servei de préstec i recursos als centres. Van contestar que els directors tenen hores de coordinació suficients per a aquestes tasques. 
 • Article 18, Direcció dels EOEP: Els representants de la Direcció General van dir que el dia de les reunions i el temps del treball dels membres de l’equip es definiran a les instruccions. Les hores adjudicades a l’equip en funció del nombre de membres han desaparegut al segon esborrany perquè es decideixen als criteris de quota. Es va constatar que el redactat d’aquest apartat s’ha de millorar.
 • Es va demanar que es canviï la denominació de “representant del personal” per “cap de personal”.

El text encara ha de passar pels serveis jurídics.

Per part de l’Administració van assistir a la mesa tècnica el director general d’Innovació, Jaume Ribas, la coordinadora del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD), Asunción Sempere, la directora del Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, i els responsables del SAD Antònia Magraner, Juan Carlos Piñero i Concepció Lladó.

UOB proposa un model d’oposicions que elimina la prova escrita i els exercicis teòrics i prioritza la capacitat didàctica

Circular 75/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, davant l’anunci del Ministeri de possibles canvis en el
model d’accés a cossos docents, i després de debatre el model a defensar
a les assemblees de 28 de juliol, 22 de setembre, 15 de novembre i 15
de desembre de 2017, ha arribat a aquestes conclusions:

1.- En el
sistema d’accés a la Funció Pública s’ha de valorar la capacitat docent
de l’aspirant. Els coneixements de la matèria s’han de donar per
suposats des del moment que aquest té la titulació requerida per poder
participar en el concurs-oposició. En conseqüència hem decidit eliminar
la prova escrita i els exercicis teòrics.

2.- El sistema d’accés
ha de ser just en la mesura que no ha de tancar portes als interins que
fan feina i no disposen de gaire temps per preparar els temaris
d’oposició, ni tampoc a les persones que fa poc que han acabat els
estudis i encara no han entrat en el sistema de substitucions i no han
tingut oportunitat de treballar i, per tant, de tenir una bona puntuació
en la fase de concurs.

Per tot això la nostra proposta és:

Una
oposició-concurs en la qual els aspirants defensaran oralment un tema
escollit entre els que hauran sortit per sorteig. L’aspirant disposarà
de dues hores per a preparar-ne l’exposició, en la qual demostrarà el
grau de coneixement del tema i les aptituds pedagògiques, didàctiques i
tècniques i farà ús dels recursos que consideri oportuns. El tribunal
avaluarà i notificarà a l’Administració la qualificació de cada
aspirant. La prova serà eliminatòria.

L’administració baremarà
els mèrits i l’experiència dels aspirants que han passat la fase
d’oposició i els ordenarà en ordre decreixent amb la puntuació
obtinguda entre oposició i baremació del concurs. S’adjudicaran les
places de l’oferta segons l’ordre de la llista.

L’oferta de
places es dividiria en dos grups per tal que tothom tengui oportunitats,
un per a interins amb experiència i un altre per a la resta, en el
benentès que ambdós grups compartiran el mateix model de prova i
criteris de qualificació.

El nostre model també incorpora els següents aspectes, acordats en assemblea:

 • Actualització dels temes d’acord amb les necessitats de l’alumnat, en constant evolució.
 • Publicació dels ítems, de la puntuació i dels criteris de qualificació dins la convocatòria.
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
 • Elecció del president del tribunal per sorteig.
 • Eliminació de l’experiència com a professor de Religió al barem.
 • Baremació de l’experiència docent a la universitat.

Properament informarem sobre la nostra postura respecte al model d’oposicions que ens ve imposat des de Madrid.

Palma, 12 de gener de 2018

Nous cursos de formació a distància


CALENDARI:

-Inscripció: en el Portal del Personal, del 13 al 24 de gener de 2018, ambdós inclosos.

-Llistes provisionals d’admesos: 25 de gener de 2018 a les 15 h.

-Confirmació: del 26 de gener al 4 de febrer de 2018.

-Llistes definitives: 6 de febrer de 2018.

-Inici dels cursos del segon trimestre: 8 de febrer de 2018. (al Moodle: fweib.caib.es)

-Finalització dels cursos del segon trimestre: 21 de març de 2018.

CURSOS:

-L’educació afectiva i sexual. Amb tots els sentits

-Moodle. Plataforma d’aprenentatge. Iniciació

-Scratch. D’usuari a creador de projectes

-AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)

-Prevenció de les adiccions

-Aprenentatge cooperatiu

-Eines i recursos google per a la tasca docent 1

-Aprenentatge basat en projectes

-Inverteix la teva classe. Flipped classroom

-M-Learning. Ús i creació d’apps educatives

-Eines i recursos google per a la tasca docent 2

-Edmodo. Xarxa social educativa

Reclamam el pagament de dobles càrrecs

 

Circular 74/2018

Com és sabut, els docents de secundària que fan de tutor i cap de departament en centres petits, on és inevitable que es doni aquest cas, no cobren el complement de tutoria, ni se’ls té en compte la tutoria a l’hora de baremar en els procediments on pertoqui, per exemple el concurs de trasllats.

Aquests fets representen una clara una vulneració del principi d’igualtat i una discriminació en relació a la resta del professorat que desenvolupa la funció tutorial, a més de vulnerar el que disposa l’apartat 13 de l’acord del Consell de Govern de 28/07/2006 i la resolució de la consellera d’Educació de 31/07/2007, que han recuperat la vigència d’acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que aixeca la suspensió del pagament de tots dos complements retributius, que no són en absolut incompatibles.

Per aquest motiu hem reclamat a la Conselleria que siguin abonades als docents afectats les quantitats no percebudes del complement de tutoria durant el curs 2017/2018, i els siguin computats els mèrits corresponents, tal com ho estableix la normativa vigent. També hem fet un model individual de reclamació per als afectats, que ens podeu demanar a ensenyament@uob.cat

20 anys de competències educatives

Aquest mes de gener es compleixen 20 anys de la transferència de les competències en educació a les illes Balears. Reproduïm tot seguit el comunicat de premsa que vam emetre el 2 de desembre de 2016:

UOB reclama plenes competències en Educació

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d’Ensenyament, insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar plenes competències en Educació per evitar
dependre contínuament dels canvis del color polític del Govern espanyol i
el consegüent caos legislatiu.

Les competències educatives
transferides el gener de 1998 van suposar el traspàs de les funcions
administratives de l’antiga Direcció Provincial i poca cosa més, mentre
Madrid es reservava els ensenyaments mínims dels currículums, els
requisits bàsics d’avaluació i l’ordenació del sistema educatiu, entre
molts altres.

La potestat del Ministerio sobre l’avaluació és la que ha estat a punt
d’imposar les revàlides, ara pendents d’un hipotètic pacte educatiu
entre PP, PSOE i Ciudadanos que si s’arriba a assolir, cosa que està per
veure, penjarà d’un fil fins que algun partit recuperi la majoria
absoluta al congrés de diputats i torni a fer i desfer al seu gust.

Pel que fa a l’eufòria d’alguns davant la notícia de la supressió de les
revàlides, cal no oblidar que la LOMCE continua aplicant-se a tota
màquina i impedeix, per exemple, la formació integral dels alumnes amb
la reducció d’hores de matèries artístiques i filosofia, elimina
l’assignatura d’Història i Cultura de les Illes Balears a Batxillerat,
obliga a estudiar la Corona de Castella, de la qual mai no n’hem format
part, o fa possible acabar l’ESO sense haver vist la Guerra de Successió
i Felipe V de Borbón, origen de l’actual configuració del l’Estat
espanyol.

Per tot plegat des de la Sectorial d’Ensenyament d’Unió Obrera Balear
reclamam competències plenes en Educació i un pacte educatiu a les Illes
que permeti planificar amb tranquil·litat, sense haver d’estar pendents
de la inestabilitat política d’Espanya i els interessos espuris dels
partits polítics de torn.

Palma, 1 de desembre de 2016

Diari de Balears:

Diario de Mallorca:

AraBalears: