Fons social: reivindicacions presentades a la mesa tècnica

Circular 77/2018

Ahir va tenir lloc la mesa tècnica on els sindicats vam aportar propostes de millora del decret de fons social. Tal com ens vam comprometre, els representants d’UOB vam reivindicar l’equiparació en drets als del personal CAIB i del Servei de Salut, a més de l’actualització i millora del text. En resum vam proposar el següent:

 • Ajudes en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica per al personal docent interí, com els funcionaris de carrera i personal CAIB.
 • Concertació d’una assegurança col·lectiva per cobrir els riscs de mort i d’invalidesa permanent, en els graus de total per a la professió habitual, que impliqui el cessament o l’extinció del contracte, i absoluta per a tot tipus de treball, com també el de gran invalidesa, que s’hagi produït per accident laboral. Com el personal CAIB.
 • Concertació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, com el personal del Servei de Salut.
 • Ajudes per jubilació o situacions assimilades, com el personal CAIB i del Servei de Salut.
 • Ajudes per guarderia, com el personal del Servei de Salut.
 • Bestretes per als interins que cobreixen vacants.
 • Equiparar les ajudes per als fills menors de 18 anys (actualment de 38,57 euros) amb les del Servei de Salut (el 2005 ja eren de 45 euros). Inclusió d’adopcions i acolliment (amb resolució d’adopció o sentència judicial i sense necessitat de presentar llibre de família).
 • A les ajudes per als fills menors, que pugin tenir ingressos no superiors al salari mínim interprofessional (ara no poden tenir ingressos).
 • Actualització de les quanties de les ajudes per a l’atenció de persones amb discapacitats, per a llibres i materials didàctics.
 • Permetre la sol·licitud d’ajudes de despeses per matrícula en centres docents en cas de repetició, si no es van demanar per al curs suspès (com al personal CAIB).
 • Inclusió de materials didàctics i de pràctiques a les ajudes per despeses en llibres.
 • Ajudes per estudis també per a la FP de grau superior i per a centres de la Unió Europea.
 • Bestretes ordinàries a retornar en dos mesos en lloc d’un.
 • Bestretes extraordinàries amb un màxim de 10 mensualitats a retornar en 60 mesos, amb diferents trams intermedis.
 • Modificació del termini de presentació de sol·licituds: que sigui des de l’1 de setembre a 30 de juny.
 • Modificació del requisit per demanar ajudis per estudis cursats per fills: que tinguin més de 18 anys i menys de 25 dins l’any natural, i no necessàriament abans del termini de la sol·licitud.
 • Exempció de tenir els 18 anys per als alumnes d’altes capacitats que acaben abans el batxillerat.

Els propers dies es durà a mesa sectorial un esborrany del nou decret.