Conselleria continua sense aportar un diagnòstic real del català a les aules

Educació impulsa mesures per a millorar la competència lingüística de l'alumnat de Balears

A la mesa tècnica de dilluns no s’aportà el diagnòstic real del català a les aules que venim reclamant des del principi de legislatura. No es va passar cap buidatge de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB, ni molt manco un estudi real de camp per comprovar si s’hi fan realment o només consta com a tal als papers per cobrir l’expedient.

Recordem que el 30 de març, quan els ho vam demanar en mesa sectorial, els representants de l’Administració van dir que
l’informe d’Inspecció sobre matèries impartides en català seria un estudi real i no un simple buidatge del GESTIB.

Continuen també sense resposta les preguntes que tenim fetes des del març passat:

  1. Quins centres han sol·licitat fer en
    llengua catalana matèries diferents a Coneixement del medi natural, social i cultural a primària o Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària. a fi de poder fer aquestes en anglès?
  2. Quants de grups d’alumnes hi ha afectats per aquesta mesura?
  3. Quin percentatge suposen aquests centres sobre el total que de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera?
  4. Quin percentatge suposen aquests grups d’alumnes sobre el total que cursen matèries en llengua estrangera?

Passam a explicar en detall la mesa tècnica.

COMPLIMENT DEL DECRET DE MÍNIMS?

L’informe d’Inspecció és acabat però encara no hi hem tengut accés ja que l’únic que se’ns facilità en mà i un cop acabada la mesa d’ahir, fou un dossier amb resums informatius sobre els punts de l’ordre del dia tractats ahir mateix.

El dossier, com podreu veure, no fa cap referència a temes cabdals com les zones amb necessitat d’urgent intervenció
per l’incompliment sistemàtic i notori del Decret de Mínims, o a la
manca de coordinació amb la UIB per preparar els futurs mestres a l’hora
de treballar lingüísticament
amb grups d’alumnes castellanoparlants

Queda clar que si volem veure l’informe d’Inspecció l’haurem de demanar per escrit i ja veurem quant temps passa fins que hi tenguem accés. La transparència continua suspesa, doncs.

Recordem que al setembre del 2016
la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ens indicà que pel gener d’enguany es podria comptar amb
l’informe d’Inspecció sobre el compliment del Decret de Mínims. El 23 de gener,
Antonio Arbós, cap d’Inspecció Educativa, indicà que al mes de febrer el seu departament publicaria un informe a partir de les revisions dels projectes
lingüístics de centre. Al mes de març, segons ens contestaren des d’Inspecció, hi continuaven treballant i aquesta era la situació també a finals de maig.

Segons la Conselleria, a l’hora d’elaborar l’informe, Inspecció s’ha centrat en verificar que els PLC elaborats pels centres compleixen tant el Decret de Mínims com el Decret de Llengües Estrangeres, però no s’ha comprovat si es compleixen i apliquen els PLC ja que creuen que s’haurà d’esperar a finals del curs 2017-18 per a poder avaluar-ho; si després els resultats no són els esperats, ja es veurà que es fa.

L’informe, per altra banda, diu que hi ha un 5% de centres amb projectes
lingüístics de centre (PLC) que no compleixen el Decret de mínims, i que
Inspecció els ha instat a corregir-ho de cara al proper curs. Reclamam
que se’ns informi tot d’una que s’hagi duit a terme la rectificació.

Segons el cap d’Inspecció, si un PLC compleix els dos decrets ja és molt i es compleix allò bàsic. No volgué respondre però a la pregunta de com es verificarà que el PLC reflecteix la realitat i a la inversa.

Ambdues parts, a més, reconegueren que amb les dades que ara mateix figuren al Gestib, el qual necessita millorar molts aspectes, no es pot comprovar l’aplicació real del PLC.

Pel que fa a quants centres no imparteixen Socials i Naturals en Català i quants havien sol·licitat el pertinent permís per a fer-ho, contestaren que només l’han demanat 3 o 4 centres però que són una vintena els que imparteixen aquestes matèries en llengües diferents al català. No explicaren com actua Inspecció o la Conselleria en aquests casos, només comentaren que aquestes són dues de les assignatures que més se solen treballar per projectes i que a causa d’això és més difícil fer-ne el seguiment lingüístic.

És una dada sagnant, a més a més, que un 69% dels centres tengui desdoblament a anglès i en canvi no es desdobli a català.

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR

Continua l’opacitat de l’Administració també en aquest tema. La conselleria tampoc ha volgut compartir el document que la Comissió d’experts li ha entregat sobre el model lingüístic escolar a les Illes. Es veu que consideren que amb un resum de menys de tres pàgines (vegeu el dossier informatiu) ens hem de donar per satisfets en un tema tan cabdal com aquest i que no cal que ens hi impliquem més enllà de participar a la següent mesa.

Segons la Conselleria, a partir de les recomanacions dels experts, elaboraran un esborrany que duran a les meses de sindicats, directors i famílies durant el mes de setembre per després passar pel CEIB abans de cap d’any. I en aquestes fases serà quan podrem participar i opinar sobre l’esborrany. Tot això, sense veure el document elaborat pels experts, que ha decidit l’Administració no fer públic i, si se segueix la tònica general, rebent l’esborrany amb uns dies d’antelació respecte de la mesa on s’hagi de treballar.

Tornem-hi, torna-hi! Transparència i participació!

PALIC

Sobre l’acollida a l’alumnat nouvingut, i tant pel que fa tant a les mesures preses fins ara com a les pensades per a cursos posteriors, explicaren que són conscients que les hores que s’han donat en aquest curs no són suficients, que preveuen que l’augment d’alumnat nouvingut continuï creixent als següents cursos i que consideren necessari donar als centres instruccions i orientacions per al desenvolupament del PALIC, instruccions que la pròpia Conselleria encara no té clar quin model hauran de seguir.

El cap d’Inspecció recalcà que el 95% dels centres realitzen o preveuen al seu PLC l’acolliment d’alumnat nouvingut. Nosaltres insistírem en què la previsió sovint no es tradueix en l’aplicació, que les hores, si es fan, se solen acabar usant per completar hores soltes de l’horari del professorat i que són una minoria els centres que desenvolupen el PALIC íntegrament. Recordam també que a les reivindicacions que presentàrem a la mesa tècnica de quotes del passat gener, demanàrem que es dotàs els centres com a mínim de mitja jornada per  a PALIC.

No especificaren tampoc qui realitzarà les tasques d’acollida a Primària que fins ara realitzaven els AD que són substituïts progressivament per PT o AL.

COMISSIONS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Segons el resum d’Inspecció un 78% dels centres ha constituït la Comissió de Normalització Lingüística durant el curs 2016-17 i que l’objectiu és arribar al 100%. Ara bé, no explicaren i és necessari també recordar-ho, que les hores per a la coordinació de la comissió no venen determinades pels criteris de Conselleria i que els centres es veuen obligats a desvestir un sant per vestir-ne un altre si volen que la coordinació es pugui dur a terme sobretot tenint en compte que aquesta coordinació és preceptiva segons el reglament orgànic de centres. Nosaltres ja reivindicàrem que aquesta coordinació hauria de comptar amb tres hores de reducció mentre el català no aconsegueixi la plena normalització.