OPOSICIONS Fase de concurs: preguntes freqüents

– On es demana el certificat mèdic?

A qualsevol centre mèdic on n’expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l’apartat 9.2.1.d:

 • “Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat.”

– Quan s’ha de presentar?

En un termini de 10 dies després de la publicació de la resolució amb la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu:

 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius 
 • 9.1. Termini 
 • En
  el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
  publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal
  Docent que aprova llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a
  què fa referència la base 8.3.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran
  de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol
  dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
  d’octubre, els documents que determina la base següent.

– A quina data es tanquen els mèrits presentats?

A la data de tancament de la inscripció a les oposicions (18 d’abril). Annexos 2 i 3:

 • “Únicament són valorats aquells mèrits assolits (inclosa l’experiència docent) fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.”

– Quin és el pes de les puntuacions de la fase d’oposició i de concurs al torn lliure?

 • 8.1: “Per tal d’obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu, cada Comissió de Selecció ponderarà en dos terços la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs.”

– I a l’accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior?

 • 8.2: “La ponderació de les fases d’oposició i concurs per formar la puntuació global serà d’un 55% per a la fase d’oposició i un 45% per a la fase de concurs.” 

– Com es presenta el certificat de delictes sexuals?

Dins el procés del barem es pot autoritzar la Conselleria a obtenir-lo. Si no se la vol autoritzar s’ha d’anar a demanar als jutjats.

– Què passa amb les places reservades per a discapacitats si no han quedat cobertes?

Queden com a vacants que s’acumulen al corresponent torn de reserva de l’oferta pública d’ocupació següent.

ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: uob.ensenyament@gmail.com

o al telèfon 971 271823.