Tarannà despòtic de la Conselleria d’Educació

Circular 305/2024

Els darrers temps la Conselleria ha agafat per costum convocar els sindicats a reunions informatives, meses tècniques i meses extraordinàries, la qual cosa, de primeres, és positiu. No obstant això, l’altra cara de la moneda, és que s’ha reduït dràsticament el percentatge de meses ordinàries, que són les úniques que compten amb torn obert de paraula (de les 20 darreres convocatòries, només 3 han estat ordinàries). UOB Ensenyament considera alarmant que l’Administració minimitzi les possibilitats dels sindicats d’expressar-se lliurement i limiti l’espai natural de negociació col·lectiva.

A causa d’aquesta situació, i aprofitant la presència del director general de Personal Docent i Centres Concertats, UOB Ensenyament va expressar el seu descontentament a la mesa tècnica de dilluns dia 11 de març, demanant que les meses extraordinàries siguin precisament això, extraordinàries. Tot i no comptar amb torn obert, UOB va pressionar per dirigir-se a l’Administració en aquest sentit i va denunciar que aquesta mala praxi ha esdevingut estructural. Així mateix, UOB va posar de manifest que en els darrers mesos l’Administració ha enviat els esborranys amb molt poca antelació (o en alguns casos puntuals, ni tan sols n’ha enviat), fet que dificulta enormement la tasca dels sindicats i distorsiona el procés negociador.

UOB Ensenyament considera que els representants del col·lectiu docent han de tenir prou llibertat per a exposar els temes que considerin oportuns a l’Administració, i ho han de poder fer amb prou garanties i formalitat. Aquesta formalitat s’ha perdut en casos com el de la Mesa de dia 27 de febrer, on després de l’explicació de l’Administració, no es va permetre que els representants sindicals votessin els punts de l’ordre del dia, o també la Mesa Tècnica de dia 12 de març, que es va convocar amb menys de 48 hores d’antelació (que és el temps que marca el reglament).

Ja n’hi ha prou, se’ns ha acabat la paciència. No permetrem que aquesta continuï essent la nova forma de fer de la Conselleria, i per això continuarem reivindicant el retorn a les Meses Sectorials d’Educació Ordinàries i vigilarem perquè aquestes es desenvolupin en els termes establerts reglamentàriament. 

Palma, 19 de març de 2024