II Mesa Tècnica de Comissions de Serveis

Avui, dijous 14 de març de 2024, s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació en el format de Mesa Tècnica. Per part de l’Administració hi han assistit el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Sr. Ismael Alonso; el cap de departament de Personal Docent, Sr. Albert Flores; el cap de servei de Primària, Sr. Miquel Bujosa; i el cap de servei de Secundària, Sr. Marco Alarcón. L’únic punt a tractar ha estat les comissions de servei pel curs 2024-2025.

A aquesta segona sessió s’ha treballat la prelació dels motius en funció dels col·lectius corresponents:

 • Col·lectiu 1: Participació voluntària al Concurs de trasllats (funcionaris fins a 2021, no en expectativa)
 • Col·lectiu 2: Opositors aprovats 2022 (dins els 2 anys de definitiva)
 • Col·lectiu 3: Estabilitzats per mèrits i opositors aprovats 2023 (destinació provisional i funcionaris en pràctiques)
 • Col·lectiu 4: Funcionaris de carrera d’altres comunitats autònomes

La prelació proposada per l’administració ha estat:

 1. Equips directius
 2. Projectes
  2.1. Places a l’IEDIB
  2.2. Projectes, amb titulació de perfils annex 4 (excepte idiomes)
  2.3.  Projectes de coordinació
  2.4. Resta de projectes
 3. Places a illes de difícil cobertura
 4. Conciliació
  4.1. Familiar de 1r grau d’afinitat convivent amb malaltia greu; amb discapacitat 65%; amb dependència
  4.2. Conciliació vida familiar i laboral: família monoparental amb fill 0-6 anys
  4.3. Conciliació vida familiar i laboral: família amb fill 0-6 anys
  4.4. Conciliació vida familiar i laboral: família monoparental amb fill 6-12 anys
  4.5. Conciliació vida familiar i laboral: família amb fill 6-12 anys
  4.6. Conciliació vida familiar i laboral: família monoparental amb fill 12-16 anys
  4.7. Conciliació vida familiar i laboral: família monoparental amb fill 16-18 anys
  4.8. Conciliació vida familiar i laboral: família amb fill 12-16 anys
  4.9. Familiar de 1r grau d’afinitat no convivent amb malaltia greu; amb discapacitat 65%; amb dependència
 5. Majors de 60 anys
 6. Reagrupament familiar amb familiars de 1r grau d’afinitat (excepte pares del cònjuge)
 7. Autorització per a comissions de serveis a altres CCAA

El document de treball relacionava els motius anteriorment esmentats amb cadascun dels quatre col·lectius. També definia i feia la prelació dels criteris de desempat dins cada col·lectiu.

Al seu torn de paraula, UOB Ensenyament ha fet les següents propostes:

 1. Dividir el col·lectiu 3 en 2 grups (opositors 2023, seria el grup 3, i concurs de mèrits 2023, seria el grup 4), és a dir, que hi hagi 5 grups i no 4. Els motius pels quals UOB Ensenyament ha demanat aquesta classificació són: 
 • Impedir que els opositors i els estabilitzats competeixin entre sí, si no que només ho facin entre el seu grup d’iguals. Amb els criteris de desempat que figuren a la graella els estabilitzats sempre passarien al davant dels opositors (antiguitat en el cos com a funcionari de carrera, estabilitzats són del 2022 i opositors del 2023).
 • Tot i haver entrat per un procediment selectiu el mateix curs, 2023, els opositors s’han vist en desavantatge respecte dels estabilitzats, atès que els primers han participat en el concurs de trasllats amb 0 punts i els del concurs de mèrits amb tota la puntuació. Donant prioritat als opositors es reduiria aquest greuge.

La resposta donada per part de la Conselleria d’Educació és que no acceptaran aquests dos subgrups, però sí que poden canviar l’ordre de desempat, establint:

 1. Nota d’accés/ingrès en el cos
 2. Punts del concurs
 3. Antiguitat en el cos

UOB Ensenyament, tot i que no s’ha acceptat la proposta, valora positivament la fórmula.

2. Ordre de prelació que demana UOB:

 1. Equips directius
 2. Projectes, amb titulació
 3. Places de difícil cobertura
 4. Conciliació familiar
  4.1. Conciliació vida familiar i laboral: família monoparental amb fill 0-6 anys amb un fill amb discapacitat o amb dependència.
  4.2 Conciliació vida familiar i laboral: família amb fill 0-6 anys amb un fill amb discapacitat o amb dependència.
  4.3. Familiar de 1r grau d’afinitat convivent amb malaltia greu; amb discapacitat 65%, amb dependència.
  4.4. – 4.9. (…)
 5. Projectes: coordinació i resta de projectes.
 6. Majors de 60 anys.
 7. Reagrupament familiar (atès que només és per docents que venen d’altres CCAA, però no dintre de les illes, la qual cosa ja vam demanar que no fos així)
 8. Autorització per a comissions de serveis a altres CCAA.

La Conselleria no ha acceptat la nostra proposta, ja que ens ha argumentat que les places per projectes no tenen impacte damunt la quota i, per tant, damunt les places de Comissions de Serveis. La modificació dels punts sobre conciliació familiar no els han acceptat. 

UOB Ensenyament també ha fet altres demandes històriques com: 

 • Obligatorietat de concursar al Concurs de Trasllats per poder participar en les Comissions de Serveis. El novembre de 2023, Conselleria es va comprometre a la MSE del concurs de trasllats que s’inclouria en la CS que no fos necessari haver participat en el concurs de trasllats. Per tant, UOB Ensenyament demana que els docents puguin adherir-se a una CS sense obligatorietat d’haver participat en el CT. La Conselleria d’Educació només acceptaria aquesta premissa per causes sobrevingudes. 
 • UOB Ensenyament també ha fet èmfasi en poder demanar una Comissió de Serveis per reagrupament familiar per tots els funcionaris de carrera que poden comissionar. UOB Ensenyament no entén com un docent d’una altra CA ho pot fer, i els de les illes, no. La Conselleria ens ha dit que no ho poden acceptar perquè volen mantenir ocupades les places.

La propera Mesa Sectorial de Comissió de Serveis està prevista per dimarts 26 de març. Des d’UOB Ensenyament us continuarem informant!

Palma, 14 de març de 2024