OPOSICIONS 2018. Aspirants seleccionats: preguntes freqüents

– Quan es trien les places?

Segons nota de la Conselleria:

 • “AVÍS IMPORTANT: El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 27 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)”

– Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?

No, segons ens informa Provisió educativa és un model d’instància estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d’instància per al procediment d’ingrés (torn lliure).

ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari
interí
docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar
les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han
d’emplenar els annexos
que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF).

– On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?

Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n’expedeixen, per exemple per al permís de
conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a
l’apartat 9.2.1.d:

 • “Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar
  afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb
  l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als
  quals ha estat seleccionat.” 

Segons comunica la Conselleria:

 • “Pot fer aquest certificat qualsevol metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser posterior o pròxima a la data del Boib”.

  El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

  – Quan s’han de presentar els documents?

  En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la resolució amb la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu:

  • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
  • 9.1. Termini
  • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent.

  S’ha de presentar algun document acreditatiu de l’exempció del títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat 9.2.1.c)?

  • Segons ens respon Provisió, per al cos de mestres no s’ha de presentar res per a aquest apartat.

  – Com es presenta el certificat de delictes sexuals?

  Si dins el procés d’autobarem no s’ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s’ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

  ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

  o al telèfon 971 271823, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).