Regulació de la fase de pràctiques dels opositors aprovats al 2017

S’ha publicat al BOIB d’avui la Resolució de 20/9/17 que regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu de la convocatòria del 2017 Resolució del 17/3/17.

Aquesta resolució no presenta canvis respecte a l’esborrany de regulació que es dugué a la Mesa de 22/9717.

Us comentam alguns dels principals punts a tenir en compte:

LLOC I DURADA DE LES PRÀCTIQUES

 • S’han de realitzar al centre on l’opositor ha obtingut la destinació provisional.
 • Duraran cinc mesos a comptar a partir de la data d’incorporació al centre.

ÒRGANS DE VALORACIÓ

Hi haurà dos òrgans de valoració de les pràctiques:

 • Una Comissió de Valoració a cada centre on presti serveis un funcionari en pràctiques formada per l’inspector i el director del centre i el tutor de cada aspirant que duran a terme el seguiment, l’assessorament i l’avaluació de l’aspirant. Aquesta Comissió ha d’estar constituïda com a molt el dia 13/10/17.
 • Una Comissió de Coordinació formada del cap d’Inspecció Educativa, el cap del Servei de Provisió, el cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, i un funcionari d’Inspecció educativa els quals, entre altres funcions, coordinaran, assessoraran i supervisaran les distintes comissions de valoració. Aquesta Comissió haurà d’estar constituïda abans del 6/10/17.

TUTORS

 • Cada funcionari en pràctiques tendrà un tutor assignat que l’informarà, assessorarà, acompanyarà i avaluarà.
 • En general, els tutors seran funcionaris de carrera actius al centre i de la mateixa especialitat, departament o cicle a què pertanyi l’aspirant.
 • El tutor haurà d’assistir a un mínim de tres sessions de classe de les impartides pel funcionari en pràctiques.
 • A cada tutor se li reconeixeran 30 hores de formació permanent per la seva tasca.

AVALUACIÓ

 •  El conjunt d’informació per a l’avaluació s’obtindrà de l’anàlisi de les programacions, les unitats didàctiques, els plans d’actuació, etc., elaborats per l’aspirant a més de la memòria presentada, del registre de seguiment fet pel tutor i del seguiment i supervisió realitzades pel director i l’inspector del centre.
 • A l’annex 2 de la Resolució publicada avui hi trobareu els ítems de valoració de la competència docent dels funcionaris en pràctiques.

ACTIVITATS A REALITZAR

A més de les tasques diàries pròpies del cos docent, l’aspirant ha de dur a terme:

 • Activitats d’inserció en el lloc de feina
 • La participació en la comunitat educativa
 • La realització una memòria final que s’haurà d’entregar dins el termini d’un més des de la finalització del període de pràctiques i sempre abans de l’1/6/18
 • Cursar una activitat de formació a distància  d’una durada de 20 hores que consisteix en un curs específic per al funcionariat en pràctiques que organitzarà la DG d’FP i Formació Permanent, la qual haurà d’haver finalitzat el 30/4/18

 SUPERACIÓ O NO DE LES PRÀCTIQUES

 • Si un aspirant és declarat “no apte” per no haver complert el mínim de cinc mesos o per no haver realitzat o superat les activitats i la valoració, tendrà una única segona oportunitat per a superar la fase de pràctiques al curs 2018-19
 • Els aspirants declarats “apte” i un cop comprovat que compleixen tots els requisits de participació establert a la Resolució del 17/3/17 que convocà les oposicions, seran nomenats funcionaris de carrera amb efectes de dia 1/9/18