Convocat el concurs de trasllats autonòmic d’inspectors

El BOIB d’avui publica la Resolució de la convocatòria de concurs de
trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als
cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i
d’inspectors d’educació.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10437/575159/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce