El Govern publica la seva oferta per desconvocar la vaga de demà 15 de desembre

Reunió Conselleria-Comitè de vaga de dijous 10.12.15. Foto: CAIB

El Govern ha publicat el document amb la seva proposta d’inversió en Educació per a 2016, en resposta a la convocatòria de vaga de l’Assemblea de Docents per a demà 15 de desembre:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527057&coduo=7&lang=ca

Reproduït de la web de la Conselleria d’Educació:

Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016


Darrera actualització: 14/12/2015

Avui la Conselleria d’Educació i Universitat ha
enviat als sindicats que integren la mesa sectorial d’Educació (STEI-i,
Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT ) i a l’Assamblea de Docents
el documents “Compromís d’increment de la inversió en Educació per a
l’any 2016”.

Es pot llegir a continuació i també s’adjunta en pdf.

Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016
El
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2016 té com a prioritat fonamental
començar a restituir els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la
ciutadania al llarg dels darrers anys. Es tracta d’uns pressuposts que
són l’inici d’un camí, d’un full de ruta plasmat en els Acords de
Governabilitat i que posen l’èmfasi en les polítiques socials amb
l’objectiu de recuperar els nivells de benestar que s’han anat perdent.

Malauradament,
aquest objectiu està fortament condicionat pel deficient finançament de
què disposen actualment les Illes Balears per exercir les seves
responsabilitats competencials. L’elevat nivell d’endeutament que
arrossega la Comunitat Autònoma, bàsicament per aquest motiu, és
difícilment compatible amb el procés de consolidació fiscal establert en
el si del Consell de Política Fiscal i Financera, i acordat pel Consell
de Ministres, que fixa un objectiu de dèficit del 0,3 % del PIB per a
l’any 2016.

Conscient d’aquestes restriccions, el Govern està
treballant des del primer dia en la millora del finançament, un treball
que ja ha tingut els seus primers fruits amb els acords assolits el
passat dia 3 de desembre amb el Govern de l’Estat i que obren la porta a
l’arribada de nous recursos per al finançament d’inversions. Pel que fa
a la despesa el Govern pretén que el gir social que plantegen els
pressuposts del 2016 es vegi accentuat a partir de l’alliberament de
recursos que es pugui derivar de la renegociació de les condicions del
deute, tant amb l’Estat com amb les entitats financeres, com també per
l’establiment d’una senda de convergència vers l’estabilitat
pressupostària més progressiva, que faciliti un objectiu de dèficit més
realista per a l’exercici 2016.

Per això, el Govern adquireix el
compromís que les millores de finançament i l’ampliació dels marges de
despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016, reverteixin amb
caràcter prioritari en les polítiques de caire social i millora de
l’economia productiva.  En concret, la política educativa serà la
prioritària, amb l’objectiu de reforçar l’impuls que ja rebran a partir
de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.

En el cas
que es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la
distribució del que s’assigni a la Conselleria d’Educació es negociarà
en el si de la mesa sectorial d’Educació on hi estan representats els
sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT . Al mateix
temps es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la
comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents.

Les
línies prioritàries d’actuació que es plantejaran des de la Conselleria
d’Educació i Universitat a la mesa sectorial per a l’aplicació d’aquest
increment pressupostari seran les següents:
 

 • Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i
  Primària, a partir de les conclusions a què s’arribi en la comissió
  tècnica que amb aquest objectiu es crearà en el si de la mesa sectorial,
  i amb efectes des del curs 2015/16, sempre que hi hagi disponibilitat
  pressupostària.
 • Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.
 • Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a
  la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres
  arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i
  totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.

Així mateix, i tal com es contempla en l’acord marc signat el passat
30 de setembre de 2015 i ratificat a la mesa sectorial d’Educació de 9
d’octubre de 2015 entre la Conselleria d’Educació i Universitat i els
sindicats STEI-i, FECCOO i ANPE, es podrà negociar en el si d’aquesta
mesa la possibilitat d’avançar alguna de les mesures de recuperació de
les condicions sociolaborals del professorat diferides en l’esmentat
acord als anys 2017 o 2018.

Aquest acord estarà subjecte a la
necessitat de cobertura que es pugui derivar d’eventuals desviacions
pressupostàries, tant pel que fa a les previsions d’ingressos com de
despeses, i en general a l’obligació de donar compliment a l’objectiu de
dèficit d’acord amb la senda d’estabilitat pressupostària 2016-2018.