Accediu amb aquests enllaços a les pàgines de cada secció sindical:

La Unió Obrera Balear és una entitat adherida a la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears.2023-04 Informe Agregado CIRBE de UOB
La independència d’UOB es constata en l’informe CIRBE: per poder negociar amb el patró no li has de deure res!

UOB, com una mata de jonc!

E si negun me demana: En Muntaner, quin és l’eximpli de la mata del jonc?, jo li respon que la mata del jonc ha aquella força que, si tota la mata lligats ab una corda ben forts, e tota volets arrencar ensems, dic-vos que deu hòmens, per bé qui tiren, no l’arrencaran (…) e si en llevats la corda, de jonc en jonc la trencarà tota un fadrí de vuit anys (…)

Ramon Muntaner, Crònica (s. XIV)