Cartell 27S International Tourism Day

UOB és una mata de jonc

E si negun me demana: En Muntaner, quin és l’eximpli de la mata del jonc?, jo li respon que la mata del jonc ha aquella força que, si tota la mata lligats ab una corda ben forts, e tota volets arrencar ensems, dic-vos que deu hòmens, per bé qui tiren, no l’arrencaran (…) e si en llevats la corda, de jonc en jonc la trencarà tota un fadrí de vuit anys (…)

Ramon Muntaner, Crònica (s. XIV)