Temperatures de feina als xibius dels caixers automàtics

Els quartets dels caixers automàtics són «LUGAR» i «PUESTO» «de TRABAJO»!

L’IBASSAL ens dóna la raó!

La setmana passada UOB va remetre una consulta (de moment, només això: una «consulta») a l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), amb una descripció detallada del problema que tenim a CaixaBank –i, per ventura, també a altres entitats–, consistent en la negativa per part de la Direcció d’entrar a fer l’EVR (avaluació de riscs) dels «llocs de feina» (puestos) ubicats als espais (lugares de trabajo) on hem de passar part de la nostra jornada «fent els caixers».

A la nostra consulta a l’IBASSAL també explicàvem les condicions de desconfort que s’assoleixen de vegades en aquests espais (temperatures, humitat, …); la forquilla de temps que necessitam per «fer» UN caixer, tot depenent de les tasques del dia i/o les incidències amb què hom pot arribar a trobar-se; i el variable número de caixers, segons l’oficina.

També hi senyalàvem que ens trobam immersos, per decisió patronal, en una espiral digitalitzadora molt punyent, en la qual les ordres són d’enviar tothom que s’acosti a l’oficina a operar de cap al caixer automàtic. Això, per descomptat, incrementa el temps que cal dedicar a «fer el caixer» (carregar, quadrar, resoldre incidències…). També convé recordar que les tasques que tenen a veure amb el tractament d’efectiu (com és el cas dels caixers) tenen importants requeriments quant a compliment normatiu i PBC. Els caixers s’han de fer bé, no a grapades, perquè ens hi va el coll!

Així les coses, amb la negativa a avaluar des del punt de vista dels riscs laborals aquests espais que ella mateixa ha dissenyat, que contenen màquines que ella n’impulsa l’ús arreu, de vegades i tot sota l’amenaça de tronats ajusts de la retribució variable –si no derives al caixer, te castigam–, la Direcció demostra un cinisme sense parangó!

La qüestió és que ja hem rebut diligent resposta de l’IBASSAL, la qual posam a disposició del Comitè Unificat de Seguretat i Salut Laboral (CUSSL) i que transcrivim a continuació per a coneixement de tothom interessat, especialment de totes les companyes i companys que pateixen a diari la negació de l’evidència.

Resposta de l’IBASSAL a la consulta d’UOB

(els formats són nostres)

La definició de lloc de treball (lugar de trabajo) ve a l’article 2.1. del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril on s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. On diu ‘A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se considerarán incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores’.

És a dir, si un treballador accedeix i/o roman al quartet on estan els caixers per raó de la seva feina entraria a la definició de lloc de treball sense cap dubte i per tant s’hauran de garantir les condicions mínimes de seguretat i salut contemplades en el Reial Decret.

Els llocs de feina (puestos de trabajo) que han de treballar al quartet del caixer, estaran més o menys exposats al risc de desconfort o d’estrès tèrmic en funció de diversos factors com la temperatura, humitat, etc. i del temps d’exposició a aquests factors. Per això, s’haurà de descartar que hi hagi risc per a la salut dels treballadors i la forma de fer-ho seria avaluant aquest factor de risc.

Atentament,

Plaça Son Castelló, 1

07009 Palma de Mallorca

Conclusions i avís a navegants

  • Ja n’hi ha prou de voler mantenir espais tancats, insolats i plens de maquinària, a més de 30ºC i amb inexistent o insuficient ventilació, i prou de negar l’evident, perquè això és incomplir les mínimes garanties de seguretat i salut!
  • L’organisme competent diu ben clarament que el que cal fer és AVALUAR aquests llocs, precisament per analitzar les característiques de cada un, i així prevenir els riscs laborals que hi hagi inherents, tot depenent de les circumstàncies concretes.
  • El que es fa ara a les visites EVR de passar de llis a davant d’aquests espais, com si no existissin, en la nostra opinió vulnera la normativa de PRL, posa gratuïtament en perill la plantilla (com és que hi ha caixers cremats?, i desmais de treballadors?) i representa una absoluta falta de respecte cap a totes les companyes i tots els companys que han de «fer els caixers» i que són reiteradament menystinguts amb un eixordador missatge directiu, tan lamentable com descoratjador: «Saps que te dic? Que la teva feina no existeix!»

Si no hi ha ordres de la superioritat perquè el Servei de Prevenció (a CaixaBank, ara és un servei intern) comenci a fer les AVALUACIONS DE RISC dels llocs de feina on feim els caixers, la «consulta» aviat es tornarà una DENÚNCIA.