Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa de la identitat del Responsable del tractament, la finalitat del tractament, la legitimació per al tractament de les seves dades, les categories de destinataris de cessions de les seves dades (si n’hi hagués), la procedència de les seves dades tractades si aquesta fos diferent al seu lliurament voluntari i els drets que com a interessat li assisteixen.

2. INFORMACIÓ REFERIDA AL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Nom del Responsable: UNIÓ OBRERA BALEAR
 • N.I.F.: G07851603
 • Domicili complet: c. Eusebi Estada, 113 D · 07004 Palma (Illes Balears)
 • Telèfon: 971462389
 • Correu electrònic de contacte: uob@uob.cat

3. INFORMACIÓ REFERIDA A LA FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

Per interès legítim del Responsable:

 • Gestió econòmica i comptable, gestió fiscal, gestió administrativa, gestió de facturació, gestió de clients i proveïdors, gestió de cobraments pagaments i serveis relacionats, històric de relacions comercials.

Per consentiment exprés, inequívoc i informat de l’interessat:

 • Gestió i tractament de dades personals necessàries per a la tramitació de l’afiliació de l’interessat al Sindicat.
 • Selecció de candidats a empleats i col·laboradors.
 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, *MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per el RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Recepció via web i posterior tramitació de currículums dels interessats per formar part del personal laboral del Responsable.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades:

 • Les dades seran conservades en tant duri la relació comercial entre les parts. Una vegada finalitzada aquesta relació comercial, les dades seran bloquejades a fi d’impedir la possibilitat d’accés, desbloquejant-se únicament en el cas que aquestes dades li fossin requerits al Responsable del tractament per alguna autoritat legal (fiscal, mercantil, laboral o judicial) i això només fins a la data de caducitat o prescripció legals. Sent posteriorment destruïts convenientment i amb les garanties adequades per a impossibilitar la seva recuperació.

4. INFORMACIÓ REFERIDA A LA CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES

Les dades personals podran ser cedits per al manteniment de la relació comercial i/o per a l’execució d’operacions, a Assessoria Fiscal, Comptable, Mercantil, Bancs, Caixes i Entitats Financeres, Organismes Tributaris i altres Organismes Públics competents. No es comunicaran les dades a uns altres tercers, excepte obligació legal.

No s’efectuen transmissions de dades a tercers països fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a Organitzacions
Internacionals.

5. INFORMACIÓ REFERIDA ALS DRETS DE L’INTERESSAT I LA MANERA D’EXERCIR-LOS

Drets que assisteixen a l’Usuari i manera d’exercir-los:

 • L’interessat té dret a: accedir a les seves dades, al fet que es rectifiquin les seves dades, al fet que se suprimeixin les seves dades, a la portabilitat de les seves dades, a la limitació en el tractament de les seves dades, a oposar-se al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat, a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, a interposar un recurs judicial.
 • Pot exercir aquests drets mitjançant un escrit raonat, dirigit al Responsable del Tractament o al seu representant especificant el dret que desitja exercitar, acompanyat d’una fotocòpia del seu document d’identificació. També podrà sol·licitar prèviament al Responsable del tractament que li sigui facilitat un imprès tipus per al dret que desitja exercitar.
 • L’exercici de drets no implicarà cap cost de gestió per a l’interessat, exceptuant els costos de franqueig si optés per remetre-ho per correu postal.

Podrà exercitar els seus drets:

 • Personalment en els locals del Responsable del tractament identificant-se al seu DNI o document equivalent.
 • A través de correu electrònic dirigit al qual figura en l’apartat de la identificació del Responsable del tractament i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.
 • A través de correu postal (preferiblement certificat) dirigit al domicili que figura en l’apartat de la identificació del Responsable del tractament i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

 • Adreça física i postal: c. Eusebi Estada, 113D, Local 1 – 07004 Palma (Illes Balears)
 • Correu electrònic: uob@uob.cat

6. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

7. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives *RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del *RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.