Trileros

Rebaixes irreals i ofertes enganyoses

Bankia redueix de 2510 a 2291 el número d’amortitzacions de llocs de feina i, per tant, els acomiadaments que l’empresa posa damunt la taula a data d’avui. La diferència de 219 correspon al còmput de treballadors en situació d’excedència emparada per la llei.

La memòria de l’ERE defineix cínicament la situació d’aquests treballadors així:

…empleados de plantilla no activa que no ocupan actualmente puesto de trabajo y que en el momento de su reincorporación generarán un excedente del mismo número de puestos de trabajo.

Celebram a can Bankia que vagin llegit els informes de la representació laboral. Reproduïm tot seguit un fragment de l’informe preceptiu d’UOB, lliurat, registrat i publicat divendres passat (epígraf Irregularidades laborales sobrevenidas):

Bankia, S.A. considera puestos de trabajo amortizados aquellos que corresponden a trabajadores en excedencia legal –situaciones especialmente protegidas por la Ley, como el cuidado de hijos o de ascendientes–, o pactada –derivados de acuerdos previos en BMN–. En el segundo caso, debemos recordar la máxima Pacta sunt servanda. El primer caso, por su parte, es especialmente grave, pues lo que se pretende es contabilizar todos los casos de trabajadores en situación de excedencia legal para provocar el despido, no el de los trabajadores excedentes, pero sí de otros, en un número equivalente al primero. Sin comentarios.

Esperam que vagin caient altres criteris que Bankia ha utilitzat per crear de manera arbitrària el perímetre d’afectació laboral i les amortitzacions de llocs de feina. Nosaltres en deim acomiadaments.

Prejubilacions? Acomiadament col·lectiu!

L’oferta (?) de Bankia per als treballadors de 56 anys o més és una indemnització calculada damunt el 50% del seu salari fix brut fins als 61 anys d’edat, tot descomptant-hi l’atur al qual té dret cada treballador per la seva carrera laboral. És a dir: el treballador s’ha de pagar la seva prestació d’atur! D’altra banda, per llei, un treballador de 55 o més anys inclòs dins un acomiadament col·lectiu té dret que l’empresa subscrigui al seu nom un conveni especial amb la seguretat social. D’això, hi ha gent que en diu prejubilació, però no ho és! És un acomiadament col·lectiu (art. 51 ET) en unes condicions que pensam que no produiran cap allau de voluntarietat.