Bankia es menja BMN

El darrer ‘aguinaldo’ de BMN: més estisorades laborals?

Us informam que BMN ha enviat comunicació als sindicats implantats a l’empresa dient que:

  • Dia 1 de gener de 2018 es produirà la integració de plantilles de BMN i Bankia
  • Convoca d’immediat un procés de negociació (15 dies) en el marc de la Disposició Addicional Segona del Conveni Col·lectiu
  • Fixa la primera reunió per al proper dia 13 de desembre, a les 11 hores, a la Torre Bankia

Què és això de la Disposició Addicional Segona?

Un desastre. I en aquest moment, possiblement un frau de llei, segons què vulguin fer. El Conveni Col·lectiu signat per la patronal i el tripartit sindical CCOO, UGT i CSICA va ser convenientment dotat d’aquesta ‘porta del darrera’ (*) per on creim molt possible que vulguin laminar més drets laborals i imposar més mesures coactives per als treballadors. Des d’UOB dubtam molt que aquest sigui un procediment que es pugui utilitzar en la situació actual, amb una successió d’empresa a punt de produir-se i amb decisions unilaterals de l’empresa, ja preses, i que tenen afectació directa en l’ocupació a curt termini: els imminents tancaments de sucursals de BMN.

(*) Disposición adicional segunda. Empleo.

Conscientes de la especial situación económica que se vive en estos momentos, las partes asumen el compromiso de promover, en el ámbito de las entidades incluidas en el ámbito del presente convenio, la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, con el fin de salvaguardar en la medida de lo posible el empleo, mejorar la competitividad y la productividad en las empresas del sector.

Igualmente, las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del convenio se comprometen, durante la vigencia del presente convenio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018, a mantener al menos un 95% de la plantilla con contratos de duración indefinida, salvo que excepcionalmente, según se acredite ante la Comisión Paritaria, debiera disminuirse ese porcentaje.

Asimismo manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en este convenio, así como la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir también para contribuir a dicho objetivo.

Para ello, se recomienda a las partes, en los procesos de reestructuración que puedan acometerse en el ámbito de las empresas, la utilización preferente de medidas de flexibilidad interna tales como la suspensión de contratos de trabajo y excedencias, la reducción de jornada, la movilidad funcional y geográfica y la modificación de condiciones de trabajo.

Para conseguir los objetivos enunciados en el párrafo anterior, antes de acudir a los procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas abrirán un proceso previo y limitado en el tiempo, de al menos quince días de duración, de negociación con las representaciones de los trabajadores para buscar las fórmulas que permitan minimizar el impacto de cualquier proceso de reestructuración en el volumen de empleo.

Tanto en los procesos de integración como en los de restructuración de entidades, ambas partes se comprometen a negociar de buena fe.

Las Entidades promoverán la formación de su personal asalariado con el objeto de que puedan realizar otra tarea distinta de aquella para la que fueron contratados o ejercieran actualmente, con el fin de mejorar su empleabilidad.

La Comisión Paritaria del Convenio tendrá entre sus competencias la de conocer, con carácter general, la evolución del empleo en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo.

Res de nou

Veim que, amb la fusió amb Bankia, tot segueix igual que amb BMN. Entitats bancàries hereves de les caixes d’estalvi, participades majoritàriament per l’Estat (estat governat pel PP, gràcies a diversos suports de PSOE i C’s), que no tenen cap mania ni una a convocar un procés negociador com aquest, tot mostrant les tisores, en plena setmana de festes de desembre, i que acabarà damunt les festes de Nadal i Cap d’Any. No tenen vergonya.

Per què varen ocultar les seves intencions en la darrera Mesa Laboral, on donaren per fet una successió empresarial neta per la via de l’article 44 ET? Per què romangueren sense dir res d’aquestes intencions en la petició d’elaboració d’informe preceptiu? Per què no esperen a la integració operativa de BMN dins Bankia, a l’adaptació a la nova estructura organitzativa i de mètodes de treball, a l’estructuració territorial, i després, només després, posar en marxa un procés negociador a l’empara de la Disposició Adicional Segona?

Què faran els sindicats majoritaris? Obriran de pinta en ample la ‘porta del darrera’ perquè entrin de nou els buldòzers laborals?