Carta d'UOB a Pedro Sánchez

Fusió amb Caixabank: correspondència rebuda

El secretari general d’UOB i els presidents dels Comitès d’empresa de Bankia de les Illes Balears (ambdós, d’UOB) han rebut comunicació de la Direcció de Relacions Laborals i Socials.

En ella, s’informa d’alguna de les passes que les entitats  han donat, i se’ns remet a la documentació oficial que figura penjada a les pàgines web corporatives, a l’abast de qualsevol persona, com per exemple el projecte comú de fusió, informes d’administradors, comptes anuals, etc. Ho podreu trobar tot en aquesta direcció:

https://www.bankia.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo-politica-remuneraciones/fusiones/

Des del punt de vista laboral se’ns informa, per ara, del següent:

  • En culminar el procés de fusió, CaixaBank quedarà subrogada en tots els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal de Bankia, en els termes que preveu l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (ET), i passarà a ser l’ocupador d’aquell col·lectiu a tots els efectes.
  • Les Juntes Generals d’Accionistes de Bankia i CaixaBank se celebraran els dies 1 i 3 de desembre. Un cop aprovada la fusió en Juntes Generals, aquesta serà plenament efectiva en haver passat les condicions suspensives previstes al Projecte i l’escriptura de fusió es pugui inscriure en el Registre Mercantil de València. S’estima que això podrà passar durant el primer trimestre de 2021.
  • Motius que justifiquen la fusió (sempre segons Bankia): incrementar l’eficiència en la funció facilitadora del crèdit a famílies i empreses, i de suport al desenvolupament de petites i mitjanes empreses; convertir-se en un referent en el mercat espanyol per volum d’actius, crèdits i dipòsits i reforçar la posició en relació a productes d’estalvi a llarg termini; en sintonia amb la reestructuració i la concentració dels darrers anys en el sector, millorar l’eficiència i optimitzar costs operatius degut a la perllongada reducció del marge d’interessos, com a conseqüència dels tipus d’interès negatius i el desapalancament de l’economia; reptes estructurals de la banca de l’Eurozona: transformació digital i baixa rendibilitat; la fusió és una alternativa per abordar en millors condicions els reptes i, en particular, incrementar el número de clients amb una estructura de costos optimitzada.
  • Després de l’execució de la fusió, “CaixaBank completarà una anàlisi dels solapaments, duplicitats i economies d’escala derivades del procés, sense que a aquesta data s’hagi pres cap decisió en relació amb les mesures d’índole laboral que pogués ser necessari adoptar per a procedir a la integració de les plantilles com a conseqüència de la fusió. En tot cas, la integració de les plantilles es durà a terme respectant els procediments legalment previstos en cada cas i, especialment, el relatiu als drets d’informació i consulta dels representants dels treballadors, mantenint-se amb aquests les corresponents reunions i negociacions que permetin desenvolupar la integració de les plantilles amb el major nivell de consens possible entre les parts”.