Política de privacitat

INFORMACIÓ SOBRE ELS FITXERS I TRACTAMENTS. – D’acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que es recullen en aquesta web podran ser incorporades a fitxers de la titularitat d’UNIÓ OBRERA BALEAR, amb domicili al carrer TER 16 edif. CaixaBank – 07009 PALMA (Illes Balears).

De manera general, els camps dels formularis que es troben a la web i que són marcats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds.

1. FINALITATS DELS TRACTAMENTS I CESSIONS PREVISTES

Les dades personals dels nostres usuaris seran tractades per permetre la connexió a la web, així com per a l’atenció de consultes o sol·licituds formulades i per millorar la qualitat del web i dels nostres serveis.

Aquestes dades només seran comunicades a tercers quan sigui indispensable per donar curs a les peticions que s’hagin formulat, en compliment d’obligacions legals o amb el consentiment previ dels afectats.

2. DADES DE TERCERS

Cas que vostè proporcioni dades de caràcter personal de terceres persones (físiques o jurídiques), manifesta que compta amb el consentiment dels afectats per a això, havent-los informat prèviament del contingut de la present política de privacitat.

3. DRETS DE L’INTERESSAT

Els afectats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit rubricat de forma manuscrita, acompanyat d’una còpia del seu DNI i dirigit a UNIÓ OBRERA BALEAR, al domicili indicat més amunt.

4. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Queda reservat el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions executives o administratives, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra política de privacitat o sobre el tractament de les seves dades, pot contactar amb nosaltres a l’adreça abans esmentada.