Nota legal i condicions d’ús

L’accés al web uob.cat atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, d’aquesta nota legal i de la política de privacitat en la seva última versió. Per això, aconsellam que procedeixi a la lectura d’aquests documents, abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservam el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions.

1. TITULAR DEL WEB

A l’efecte del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta web:

 • Titular del web: UNIÓ OBRERA BALEAR (des d’ara UOB)
 • Domicili social: carrer TER 16 edif. CaixaBank – 07009 PALMA (ILLES BALEARS)
 • C.I.F.: G07851603
 • Dades registrals: sindicat independent d’àmbit estatal inscrit en el Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Sindicals i Empresarials

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:

 • Formulari de contacte del web
 • Telèfon: 971462389
 • Fax: 971463766

2. CONDICIONS D’ÚS

1. Introducció. UOB ofereix en aquesta web informació sobre l’activitat de la Unió Obrera Balear, així com dels seus consells sectorials i seccions sindicals. En accedir i utilitzar aquesta web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s’exposen, de manera que se li recomana que llegeixi acuradament aquesta secció abans d’iniciar la seva navegació.

2. Obligacions dels Usuaris. Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de forma lícita, d’acord amb el que disposen les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos d’UOB o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:

 • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
 • No utilitzar les dades publicades a la web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
 • No introduir o difondre a la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans o dels menors.
 • No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual d’UOB o de tercers.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics d’UOB, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’aquesta web

3. Exclusió de responsabilitat. Aquesta web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, de manera que, ni UOB, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no , que derivin de l’ús del web, excloent expressament UOB, en tota la mesura prevista per la llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

UOB no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, es podran produir interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

UOB no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’esmentada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc garanteix l’absència de virus, malware, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, UOB no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts del Web, ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta web proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. UOB no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs. En cap cas UOB assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Denegació d’accés i cancel·lació dels comptes. UOB es reserva el dret de denegar l’accés a la web, així com a suspendre o cancel·lar els comptes a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevistos; d’inactivitat del compte durant un temps significatiu; o en compliment d’un requeriment i/o d’una ordre policial, judicial o administrativa.

Aquesta cancel·lació o suspensió es realitzarà a exclusiva discreció d’UOB i no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.

6. Tractament de dades personals. Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen en la nostra política de privacitat, la qual està disponible a la home page (pàgina Inici) del web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els Usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament.

7. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat d’UOB, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb el que preveu la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’UOB o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquest web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

8. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula de les presents condicions d’ús fóra declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició o a aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada.

9. Acceptació. L’accés a la web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d’ús són expressament acceptades per vostè.

10. Llei i jurisdicció aplicables. La present web es regirà per la llei espanyola excloent de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Mallorca, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia dirigida als consumidors, podent aquests accedir-hi mitjançant el següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event= main.home.chooseLanguage