Entrades classificades dins “Aconsellam

La vida de los otros

Entrevistes a RRHH

Just després dels acords de les Juntes Generals favorables a la dissolució del BMN dins Bankia i sense esperar (ja res no ens ve de nou) les autoritzacions dels organismes que han d’autoritzar i donar pas a l’efectivitat de l’operació corporativa, han començat a passar coses en l’àmbit laboral de BMN.

El mateix divendres el director de Relacions Laborals ens va comunicar verbalment que de manera imminent se citarà a treballadors de BMN per mantenir entrevistes personals amb gent enviada des de Bankia. Un fet laboralment rellevant com aquest es despatxa amb una ronda de cridades telefòniques als sindicats? Fa mesos, mesos!, que els sindicats demanam una reunió de la Mesa Laboral. El BMN teledirigit per Bankia no es distingueix del BMN autònom en el menysteniment dels drets d’informació i consulta de la representació laboral. Començam bé!

Diuen que el procés d’entrevistes començarà per treballadors dels serveis centrals (Múrcia, Granada i Palma) i seguirà amb els de tota la xarxa comercial. En cada cas, es farà per ordre jeràrquic (se citarà primer els responsables i coordinadors d’unitats i a directors d’oficina, i després els indios).

Ens demanam què ha passat amb l’arxiu d’expedients que tenia RRHH de Sa Nostra, on ja hi havia una ingent feina de ‘qui és qui’ i d’anàlisi de llocs de feina. A més a més, BMN va dur a terme, o això deia (la informació donada als sindicats ha estat mínima), estudis sobre els llocs de feina. Doncs, què passa ara? Quina informació ha fluït cap a Bankia? No serveix de res, tot el que han fet a BMN? I l’herència de les caixes? Bankia va a la seva? Volen extreure altre tipus d’informació? Quina?

En definitiva, els nostres expedients laborals varen passar a BMN i ara hauran passat a Bankia. Qui sap on acabaran.

Seguirem informant si hi ha novetats, però vet aquí algunes recomanacions de cara a aquestes entrevistes que ara comencen:

 • Acudiu-hi, com és natural, de bona fe, cara alta, amb un somriure, to cordial i la màxima professionalitat (esperam tot el mateix dels entrevistadors, siguin interns o externs); teniu cura de la vostra comunicació no verbal
 • Si us fan preguntes que s’immisceixin en el terreny estrictament personal, fer-ho evident i declinar contestar (esperam també que es respectin els drets fonamentals i constitucionals)
 • Contestau amb sinceritat tot allò que us demanin sobre les feines que duis a terme (preparau un poc l’entrevista en aquest sentit, repassant mentalment el vostre quefer diari, setmanal, mensual…)
 • Ara bé, si us fan preguntes sobre la vostra disponibilitat per ser objecte de qualsevol modificació substancial de condicions de treball, mobilitat funcional o geogràfica, desvinculació ‘voluntària’, etc., que cadascú respongui allò que trobi adient, però nosaltres recomanam no parlar de més: no es coneixen en absolut els escenaris de futur, però podeu tenir per segur que Bankia ja ha fet els seus números. Qualsevol cosa que digueu de més podrà ser utilitzada en contra vostra!
 • Tot amb tot, mostrau-vos oberts i receptius als canvis en general sempre que afavoreixin l’empresa i la relació laboral: els canvis obrin la porta a oportunitats de millora
 • Teniu present la doble vessant de la formació: és un dret del treballadors i una obligació de l’empresa facilitar-la; en aquest sentit, no admeteu cap insinuació en el sentit que el canvi us superarà i que per tant ‘sobrau’

Finalment, volem recordar algunes coses que haurien de formar part de l’ABC de les bones pràctiques en polítiques de RRHH:

 • La inestabilitat laboral perjudica tothom: clients, plantilla… i EMPRESA!
 • En l’adequació del lloc de treball, és beneficiós que l’opinió dels treballadors compti al mateix nivell que els objectius de l’empresa
 • Els empleats satisfets són més productius que els descontents
Bankia es menja BMN

Sobre la instal·lació de mitjans i la integració tecnològica amb Bankia (2)

Correspondència UOB

Dia 30 d’agost, arran de la publicació del comunicat d’Àrea 960/033/2017, vàrem adreçar-nos per escrit a RRHH tot manifestant i sol·licitant el següent:

 1. L’empresa havia incomplert el seu compromís d’informar puntualment la representació laboral davant qualsevol aspecte relacionat amb la fusió amb Bankia que afectàs la plantilla. I els punts 1 i 2, 3 i 4 del “conjunto de tareas relacionadas con el proceso de cambio en el puesto de trabajo” –y, possiblement, les “actuaciones adicionales”–, afectaven directament la plantilla i entenem que també les relacions laborals.
 2. Notàvem que tant la substitució de mitjans com la formació, deien, s’havia de dur a terme en “horario de tarde”. Segons la tasca n. 2, “el día establecido del cambio, será necesario que la plantilla de la oficina esté presente, ya que una vez hechos los trabajos por parte de los técnicos, estos mismos técnicos impartirán una formación presencial al personal de la Oficina en el manejo del nuevo equipamiento instalado”. Segons la tasca n.1, s’avisaria l’oficina amb una setmana d’antelació, del tot insuficient al nostre entendre. No ens consta que aquesta formació presencial hagués estat planificada dins la Comissió de Formació. En tot cas, emplaçàvem a negociar amb la representació laboral les compensacions derivades de la dedicació extrahorària. Al nostre entendre, aquestes hores (i les que s’esdevindran en futurs capítols de la integració en Bankia) s’emmarquen dins l’article 33 del Conveni Col·lectiu de Caixes, horas extraordinarias de carácter estructural. Per descomptat, també s’haurien d’incloure en aquesta categoria les hores que ja venen realitzant els treballadors dels Serveis Centrals involucrats en el canvi tecnològic. Sol·licitàvem que es dugués a terme el còmput de les mateixes per valorar les compensacions corresponents.
 3. El punt 3 de la circular (entenem que el “debe de” volia ser un “debe”) diu que el personal de l’oficina haurà de realitzar una bateria de proves per garantir que tots els llocs de treball funcionaran correctament al dia següent en l’entorn operatiu de BMN. Vàrem manifestar que aquesta bateria de proves l’havia de proporcionar l’empresa i que havia de ser la mateixa per a totes les oficines i llocs de feina. (Relacionat amb el punt següent.)
 4. El punt 4, tot derivant del punt 3, diu que el director de l’oficina haurà de signar la conformitat de les instal·lacions i de les proves realitzades (el “debe de” vol ser un “debe”, doncs). Sol·licitàvem que s’ajustàs exactament a això i que no s’anàs més enllà. No s’havia de fer recaure en una sola persona (un usuari, al cap i a la fi) segons quina responsabilitat, atesa la quantitat d’incidències que es poden donar en qualsevol canvi tecnològic, en cap cas imputables als usuaris. El director pot signar que les proves del front end del dia n han estat satisfactòries, però no que el dia n+1 tot (front end i back end) funcionarà a la perfecció. A aquests efectes, vists els documents que ha penjat l’empresa, els afiliats a la UOB rebran una recomanació.
 5. Finalment, sol·licitàvem confirmació si, com es dóna a entendre a la circular, el canvi es durà a terme a totes les oficines de BMN o si n’hi hauria que en quedarien fora, tot sol·licitant la classificació corresponent, oficines dins el canvi / oficines fora del canvi.

A l’hora de finalitzar l’edició d’aquesta entrada encara no hem rebut cap resposta per part de RRHH.


Recomanació als directors

atenció i alerta

Les persones afiliades a la UOB rebran per correu electrònic un text supervisat per la nostra assessoria jurídica per incloure a les observacions del full “Conforme Instalación Integración Tecnológica Puesto de Trabajo” en cas de conformitat.

Restam a disposició.


Volem una Mesa Laboral!

esperant una reunió, encara

Reiteram el que dèiem al nostre comunicat de 27 de juliol: cal convocar una Mesa Laboral per tractar aquest i altres temes que romanen damunt la taula de RRHH de BMN.