quadre de vacances

Quadres de vacances

Celebram que els mateixos sindicats que a BMN es compixaven en la norma convencional de tria per antiguitat dins de cada nivell i que beneïen, ben al contrari, que galons i nivells retributius fossin la prioritat, ara tornin a respectar el Conveni Col·lectiu que signaren amb la patronal.

Des d’UOB sempre hem dit que la redacció antediluviana del Conveni respecte de les vacances s’hauria de millorar, però els firmants la mantenen amb persistència. Doncs, caldria arribar a un acord dins l’empresa que permeti esvair dubtes i ambigüitats moltes de vegades impulsades des d’instàncies locals de RRHH. Restarem a l’espera. De moment, veim que Bankia es preocupa ben poc de respectar la normativa vigent, ja que encara no ha organitzat els quadres de vacances perquè els treballadors de cada centre puguin emplenar-los i gestionar els solapaments.

Quant a la gestió de solapaments, us recomanam fer valer els vostres drets, sempre amb la màxima serenitat i tranquil·litat:

  • Els dies de lliure disposició no haurien de formar part del quadre de vacances. Precisament, per això es diuen “de lliure disposició”.
  • Els treballadors amb fills en edat escolar tenen dret a fruir de les vacances en períodes de vacances escolars.
  • Amb fills en edat escolar o sense, però respectant el punt anterior, la prioritat no pot ser mai ni per nivell ni per galons. La única prioritat possible és la que marca l’antiguitat dins de cada nivell. És a dir, que no s’han d’interferir, en la tria entre ells, treballadors de nivells diferents. Això, herència de les antigues “categories”, és prou absurd, però és el que hi ha. Si a l’empresa no li agrada, que proposi alternatives i arribi a pactes amb els representants laborals. En cap cas l’empresa (ni cap directiu) pot disposar el que vulgui de manera unilateral.
  • Com sempre, recomanam arribar a acords dins de cada centre i elaborar els quadres de vacances en harmonia i solidaritat. Per això, també recomanam que les tries es realitzin en diversos torns.

La norma que imposa Bankia és que el servei quedi cobert, cosa que, per cert, seria ben raonable si la plantilla no estàs sota mínims degut a l’acomiadament col·lectiu. La qüestió és que no us han de venir amb cap altra excusa, que podria entrar clarament en l’abús de posició jeràrquica.

Intentau arribar a acords i, en cas de dubte, contactau amb nosaltres.