Mes: gener de 2017

La revisió de les ajudes del Fons social, en mans de Funció Pública

A la mesa sectorial de divendres passat els representants d’UOB vam recordar que a la comissió de Fons social de desembre vam reclamar que la revisió i actualització del decret 128/2002 es dugués a mesa sectorial, i vam demanar perquè no constava a l’ordre del dia. La directora general de Personal docent va respondre que ha traslladat a Funció Pública les propostes de modificació presentades pels sindicats, i l’ha instada a decidir com dur-ho endavant, és a dir si el nou decret el pot fer Educació o si se n’ha de redactar un de conjunt per a tots els sectors a través d’una mesa general. Avui dematí així ho han tornat a explicar els representants de l’Administració durant la comissió d’Acció social d’Educació.

Des d’UOB exigim una resposta immediata de Funció Pública i que no es torni a dilatar més la revisió d’un decret que ha quedat obsolet i ofereix unes prestacions inferiors, per exemple, a les que tenen a sanitat.

Pel que fa a la comissió d’avui, s’ha informat de la concessió el mes de gener de 15 bestretes extraordinàries per un total de 142.118,79 euros i 21 ordinàries per un total de 58.194,42 euros.

S’han concedit també dues ajudes per atenció a la discapacitat (dues denegades), 48 per a fills menors de 18 anys i 34 ajudes d’estudis al personal i fills de la comunitat autònoma (sis denegades). S’ha denegat una ajuda per despeses d’assistència sanitària per no estar cobert pel fons social el concepte presentat.

Les ajudes no podran incorporar l’increment de l’1% del salari previst per a enguany mentre no s’hagin aprovat els pressuposts generals de l’Estat.

Recordau que les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, es poden demanar DES DE L’1 DE GENER FINS AL 30 D’ABRIL.

Tota la informació sobre el Fons social AQUÍ.

L’Assemblea de Docents presenta al govern vuit propostes educatives per al 2017

L’Assemblea de Docents presenta al govern vuit propostes educatives per al 2017.

Us reproduïm el text del Blog de l’AD:

Vuit propostes pel 2017

L’Assemblea de docents adreça al Govern vuit propostes educatives per al
2017. En moltes cultures es considera el 8 com un llaç d’unió entre dos
mons.

Els responsables polítics sovint viuen massa allunyats dels moviments
socials i dels ciutadans que representen, per aquest motiu les nostres
propostes són un crit d’atenció perquè el Govern abandoni el camí de
l’autocomplaença i l’aïllament , explori les vies de diàleg i escolti
la comunitat educativa.

1. SOM COMUNITAT EDUCATIVA

L’Assemblea de Docents forma part de la comunitat educativa i
juntament amb la resta d’organitzacions, se l’ha d’escoltar i ha de
participar de les decisions i estar plenament integrada dins de la
normalitat política.

Constatam que el Govern ha creat un buit inexplicable de diàleg amb
l’Assemblea de docents que no es correspon ni amb els responsables dels
partits polítics abans de les eleccions, ni amb el tarannà d’un Govern
d’esquerres, ni amb el paper clau que va jugar l’Assemblea durant la
legislatura anterior, del PP. Recordam al Govern que el moviment dels
docents va ser el taló d’Aquil·les de José R. Bauçà i el catalitzador
del canvi de panorama polític a les illes.

Som comunitat educativa i volem participar perquè creim que és necessari
un canvi de paradigma en la forma de fer política i que no s’ha de
continuar dissenyant unilateralment el futur del nostre sistema
educatiu.

L’elaboració dels currículums Lomce, el decret de llengües, els
pressupostos del 2016 i del 2017, i el pla d’infraestructures
educatives, són alguns exemples que aquest canvi no s’ha produït. El
Govern no pot fer el sord a les demandes de l’Assemblea ni de «tota» la
comunitat educativa i interpretar-es com a interferències en lloc
d’aprofitar-les per incorporar-les enriquint la seva acció.


2. COMPROMÍS SOBRE RÀTIOS

Instam la Conselleria d’Educació a acabar amb la sobresaturació a les aules.

No
es poden superar les ràtios legalment permeses a cada nivell i s’han de
dedicar immediatament recursos als centres i als grups que ho
necessitin, els quals són ben coneguts tant per nosaltres, com per
l’administració educativa. No es pot amagar aquesta realitat amb
l’artifici de les xifres mitjanes.

Els responsables d’educació saben que per garantir l’atenció als
alumnes és necessari anar més enllà dels màxims legals. Per això es
varen comprometre per al curs 2018-2019 que tots els grups d’infantil
no superarien els 20 alumnes. El compromís per al curs 2016-2017 amb
els alumnes de 4t , no s’està complint.

Molts de centres educatius de les Illes Balears es troben sobresaturats,
aquest fet dificulta que els alumnes rebin l’atenció que necessiten.
L’origen del problema el trobam en les retallades catastròfiques en els
pressupostos educatius que s’iniciaren el 2011 i a l’increment en molts
de grups de totes les etapes educatives del 20% d’alumnes per aula,
permès per l’anomenat «decret de mesures urgents del 2012»

A aquesta situació de partida desfavorable s’afegeix l’increment de la
població escolar, especialment durant aquest curs 2016-2017, i la manca
d’aules. Tot plegat fa que ens trobem davant una situació crítica en
qüestió de ràtios, que requereix de polítiques decidides i de la
dotació de recursos necessaris per revertir-la.

L’increment d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu,
no ve acompanyat d’un augment proporcional de recursos. Aquest fet, que
també ja ha estat denunciat per l’Assemblea de Docents, requereix una
solució urgent, que passa tant per un augment de recursos com per
recuperar un nombre màxim per aula,

L’Assemblea de Docents ha denunciat reiteradament que no s’estan prenent
aquestes mesures que el Govern aplica polítiques tèbies i continuistes.
D’aquesta manera s’allarga una situació que els escolars, les famílies i
els docents arrosseguen des de fa massa temps.

3. VETLLAR PER L’ÚS DEL CATALÀ

Els docents exigim de
l’administració educativa que compleixi amb la responsabilitat de
vetllar per l’ús del català als centres educatius, per evitar el
retrocés que s’està produint en la utilització de la llengua catalana.

Demanam una millora dels recursos dedicats a l’acolliment lingüístic
dels alumnes nouvinguts, com és ara la recuperació i dotació dels
programes de PALIC. Les sessions d’acolliment han d’estar reflectides
específicament en les quotes dels centres i els docents dedicats a
l’acolliment han de tenir capacitació i formació en estratègies per
l’aprenentatge d’una segona llengua. Consideram fonamental que aquesta
formació es pugui assolir dins dels estudis de magisteri i filologies.

Demanam que torni a funcionar el Servei d’ensenyament del català per
donar suport i assessorament als centres que ho requereixin, per
aprofundir en l’estudi de les necessitats lingüístiques i com a eix
vertebrador de la coordinació de les comissions de normalització
lingüística dels centres.

Demanam que inspecció educativa vetlli per tal que en els centres es compleixin els projectes lingüístics.

Lamentam que en el canvi del sistema de gestió de correu de la
Conselleria d’Educació i Universitat els gestors no hagin incorporat el
domini lingüístic .cat, que hauria pogut reforçar el suport del govern
en la normalització i presència institucional de la Llengua Catalana.

4. TRANSPARÈNCIA

Volem que l’avanç en la política de transparència que s’ha duit a
terme en alguns àmbits de la gestió d’aquest Govern, com a l’adjudicació
pública i telemàtica de les places de funcionari interí, s’estengui i
abasti tots els àmbits de la gestió educativa. La transparència genera
confiança.


Les ràtios per centre i per grups no poden ser informació reservada o oculta, han d’estar publicades i ser accessibles a tothom.

S’ha de conèixer la distribució dels recursos econòmics i personals per
centres. Els Consells escolars dels centres han de saber la situació de
quotes de professorat de la resta de centres de les Illes Balears.

S’han de conèixer els resultats del procés d’escolarització per saber
per exemple les xifres dels alumnes que no aconsegueixen plaça a FP o
els alumnes que es queden pendents a les llistes d’espera per aconseguir
plaça a un institut.

5. FORMACIÓ DELS DOCENTS

Des de l’Assemblea apostam per augmentar recursos de formació de qualitat pels docents.

El pla de formació dels docents es demostra insuficient, les demandes
dels professionals que es volen formar superen l’oferta i a més, es
dificulta la formació dels interins que canvien sovint de centre i dels
substituts. Falta oferta, tant dins dels centres, com als centres de
professors.

Si el docent arriba a un centre on no hi ha projectes de formació, per
falta d’iniciatives conjuntes o de recursos, es queda amb poques
possibilitats per accedir a una plaça en un altre centre, per aquest
motiu no es pot reduir la oferta formativa individualitzada dels Centres
del professorat.

6. COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTSUna vegada recollides més de 1400 signatures entre els professionals de totes les especialitats, esperam
que el Parlament de les Illes Balears faci el reconeixement públic de
la professió docent i es dugui a terme la creació del Col·legi de
Docents, una iniciativa que neix en el si de l’Assemblea de Docents i
que és impulsada pel nostre moviment per vetllar pel nostre prestigi
professional, salvaguardar la independència i participar en els òrgans
assessors i consultius de l’administració educativa.

7. PACTE POLÍTIC PER L’EDUCACIÓ

El Document per a un Pacte Educatiu de les Illes Balears, consensuat per
la comunitat educativa el 25 d’abril del 2015, i que va ser assumit com
a propi per part del Govern el 7 de març del 2016, ara mateix es troba
en fase de tràmit al Consell Escolar de les Illes Balears per tal de que
pugui ser tramès al Parlament i esdevenir així un Pacte Social i
Polític per l’Educació.

L’Assemblea de Docents, com a entitat activa en aquest exercici de
participació i de consens, espera que es respecti el document i serveixi
com a fonament de les polítiques educatives del Govern de les Illes
Balears.

El Pacte Educatiu de les Illes Balears s’ha de defensar com a eina per superar la imposició del nyap de la Lomce.

8. PRESSUPOST

Exigim que el Govern asseguri que les Illes Balears destinin un % del
PIB a educació que sigui com la mitjana de la resta de l’Estat.
Correspon al Govern prioritzar les inversions en educació, tal i com es
comprometeren amb els ciutadans i pressionar l’Estat per aconseguir els
recursos necessaris per assolir aquest objectiu i la capacitat per
gestionar-los.

Expressam per enèsima vegada la nostra decepció pels pressupostos
educatius del 2017, que no han arribat als 1000 milions d’euros, xifra
considerada mínima per invertir la tendència que ens situa molt per
davall de la mitjana del PIB estatal. Aquesta demanda és compartida per
altres col·lectius de la comunitat educativa, com el CEIB, La JPDNU,
FAPA i Illes per un pacte.

No és la primera vegada que reivindicam la falta d’inversió en educació.

Quan el Govern va presentar els pressuposts del 2016, des de L’Assemblea
de Docents vàrem manifestar de manera contundent que no revertien ni de
prop les retallades greus sofertes als darrers anys a Educació i
exigírem, que es dugués a terme un pla de xoc per pal·liar la situació
precària de les infraestructures i les ràtios elevades. Aquesta demanada
no atesa, va desembocar en la convocatòria de vaga per dia 15 de
desembre de 2015 i de concentració dels docents davant del Parlament.
Tant la vaga indefinida, com la manifestació es desconvocaren “in
extremis” quan el Govern i els partits que li donen suport arribaren al
compromís amb l’Assemblea de Docents, de dedicar el 30% de les millores
de finançament que es produïssin durant el 2016 a Educació. Les
desviacions produïdes en els pressupostos del 2016 posen en evidència
la falta de previsió del Govern vers les necessitats urgents del nostre
sistema educatiu i la dotació insuficient de recursos per a Educació als
pressuposts del 2016. Constatam amb enuig l’incompliment del compromís
amb els docents.

Per tot el que hem exposat instam el Govern que, aprofitant l’inici
d’any, es proposi fer una política valenta i decidida en favor de
l’educació, escoltant a la comunitat educativa per tal de sortir de
l’estancament actual. Només així aconseguirem una educació digna, de
qualitat i en català.

Annex IV: no hi haurà revisió. Interins S de titulació antiga: estat de la qüestió

ANNEX IV

A la mesa sectorial d’avui dematí sobre plantilles orgàniques, hem tornat a insistir en la necessitat de crear una comissió de revisió de l’Annex IV de la convocatòria de borses d’interins que és el document on s’especifica la titulació necessària dels interins per a impartir les diferents especialitats o funcions.

Des de UOB hem denunciat reiteradament les incongruències, contradiccions i mancances que aquest document presenta com ara que titulacions equivalents no puguin accedir a les mateixes funcions, o que un considerable nombre dels nous graus del Pla Bolonya encara no hi apareixen. Aquesta situació afecta sobretot els nous graduats que veuen com la seva titulació no apareix en tot l’annex o només apareix en una de les especialitats que hauria de poder impartir, però també arrossega encara mancances referents a titulacions antigues.

Així, després de més d’un any de demanar la creació de la comissió per a dur endavant aquesta revisió i actualització de l’annex IV, a la mesa d’avui ens han respost el següent:

 • no es crearà la comissió de revisió, no es considera necessari perquè cada direcció general pertinent té la seva pròpia comissió de revisió de les titulacions que interessi revisar.
 • els nous títols seran revisats per diferents direccions generals i s’estudiarà quines funcions se’ls poden validar
 • es recomana que davant qualsevol dubte, els interessats intentin aclarir-lo abans de la convocatòria del pròxim abril si volen poder ser a les borses del curs que ve.

És evident que aquesta resposta ens sembla inadmissible i  no contesta cap dels interrogants que tenim oberts i encara ens en planteja de nous com ara quins nous títols seran revisats, els creats els darrers dos anys, tots els graus del Pla Bolonya? ho seran d’ofici o només es revisaran aquells que comptin amb la petició de revisió entrada a registre per un particular com passa ara?

Hem tornat a demanar, també, que els criteris que s’apliquen per a validar funcions per a una titulació concreta siguin públics, així com els informes de validació de cada cas, tant si són favorables com si no.

Sobre la publicitat dels informes se’ns ha contestat que l’interessat sí que en rep una còpia.

Sobre fer públics els criteris generals de validació de funcions, la resposta ha estat que els sol·licitem per escrit a cada direcció general que n’emet.

Una vegada més, doncs, davant aquest cerca’t la vida encobert, continuarem en la nostra revisió de l’annex IV, ens dirigirem a les direccions generals per aconseguir els criteris de validació i us demanam que si hi detectau mancances o no apareix la vostra titulació en aquelles especialitats que considerau pertinents, ens ho faceu a saber.

INTERINS S DE TITULACIÓ ANTIGA

També a la mesa d’avui, el president de la Junta de Personal Docent (JPDnU) ha informat que properament es durà a terme la reunió que s’havia acordat sol·licitar  entre representants de la Direcció General de Universitats, la UIB, la JPDnU i el col·lectiu d’interins S afectats per tal de començar a treballar conjuntament en la recerca d’una solució que paliï la seva problemàtica.

La problemàtica d’aquest col·lectiu d’interins S és que a causa del sistema de qualificació dels estudis de grau, veuen
com els nous titulats surten de la universitat amb una nota d’expedient
acadèmic més elevada que relega any rere any al final de la llista els
interins amb titulació antiga i, a la pràctica, els impedeix accedir a
la funció docent.

Continuarem informant.

Les places d’oposicions, pendents de la “conferencia de presidentes” a Madrid

Continuam pendents del que es decideixi a Madrid per saber quantes places es trauran a oposicions! Es demostra una vegada més que les competències que tenim són de pa amb fonteta.

Vos explicam el que n’hem pogut treure en clar a la mesa sectorial d’avui dematí dins el torn obert de paraules:

 • Les places que legalment es podrien treure a oposicions en aquestes moments són 257, corresponents a les dues ofertes públiques d’ocupació aprovades, de 83 i 174 places. Per arribar a les 425 places sobre les que treballa la Conselleria, falta que el pressupost estatal reconegui la taxa de reposició del 100%. Vegeu nota de premsa del Govern de 22 de gener de 2016.
 • El 17 de gener a la “conferencia de presidentes” s’hauria de decidir quantes places pot treure cada comunitat autònoma. Recordem que s’ha acordat suprimir la taxa de reposició, un invent de les retallades de Rajoy i Montoro.
 • Amb unes 2000 vacants acumulades previstes per a 2019, conselleria ara es planteja fer oposicions els anys 2017, 2018 i 2019 per cobrir-les totes. Com sempre decidirà Madrid.
 • Si s’augmenta a 800 places les de 2017 no s’ampliarà a altres especialitats perquè la Conselleria considera que els aspirants no haurien tingut temps de preparar-les i se’ls perjudicaria.
 • Si al final fossin només 257 places, els representants de l’Administració han dit que n’haurien d’eliminar d’algunes especialitats.
 • La directora general ha dit que “no poden” fer oposicions de 800 places perquè els representa dos problemes: les dificultats de gestió (calculen que farien falta uns 100 tribunals i tenen problemes per aconseguir gent per cobrir-los) i el compromís de respectar les places del pacte d’estabilitat. Nosaltres consideram que això no ha de ser obstacle per treure el màxim de places possible.
 • Com a dada orientativa, el 2010 es van constituir 76 tribunals per a 800 places i 3.900 opositors.
 • No es treuen places de primària a Mallorca perquè, segons han dit, no hi ha vacants degut a que hi ha una migració de docents d’infantil a primària. Després del concurs de trasllats han quedat set mestres en expectativa.

Plantilles: 18 hores a secundària i majors de 55 anys, a criteris de quota

A la mesa sectorial d’Educació d’avui dematí la Conselleria ha presentat les plantilles orgàniques per al curs 2017-2018 (vegeu enllaços al final d’aquest text), els criteris de les quals, com ja vam dir en el seu moment, no van comptar amb la nostra aprovació perquè no responen a les necessitats dels centres sinó a les imposicions de la LOMCE.

Els representants de l’Administració han explicat que es va traslladar una proposta de plantilles als equips directius via Gestib, aquests van presentar al·legacions i finalment se sotmeté al vist-i-plau d’Inspecció i les direccions generals de Planificació i Personal docent. Segons han dit, “el 95% correspon al que han demanat els centres”.

Ens han passat la fotocòpia que podeu veure a continuació amb les noves places creades:

Es crearan 111 noves places en total, 33 de les quals de suport. Tal com van anunciar, s’han reconvertit gairebé totes les places d’orientació itinerants a no itinerants.

Segons han dit el curs actual s’han creat 240 noves places i el proper curs no seran tantes degut a l’aplicació dels criteris i perquè s’ha duit a terme una “correcció de vacants creades” i “un reajustament de les hores curriculars” obligats per la LOMCE. A primària hi haurà 54 places més i a secundària un total de 57 places més un cop fet el balanç de creades i suprimides.

El cap de servei de Secundària ha afirmat que es perden tres places de música i una de tecnologia i que dins les 550 noves places creades d’ençà de la LOMCE se n’han eliminat vuit en total de música, plàstica i tecnologia.

Els representants d’UOB hem recordat la nostra oposició als criteris de plantilla, i hem demanat si les plantilles presentades respecten les 18 hores lectives per a secundària i si donen marge per a negociar les hores de reducció dels majors de 55 anys, tal com el conseller es va comprometre a fer. Ens han contestat que les 18 hores i la reducció dels majors de 55 es negociarà dins els criteris de quotes, que es discutiran en una propera mesa de treball. Les 18 hores van quedar garantides als criteris de plantilla pel que fa a la consolidació de noves places.

Hem demanat quina és la xifra de vacants de plantilla ocupades per interins, que la Conselleria va dir que aportaria el mes de gener, i han dit que són unes 1.350. En tres anys calculen que n’hi haurà unes 2.000 degut a les jubilacions, etc. El 2016 hi ha hagut 215 jubilacions. No han confirmat ni desmentit que la xifra total d’interins sigui de 4.000, un 36%, com s’ha publicat fa poc a la premsa.

Hem reclamat també que es recuperin places d’Atenció a la diversitat per a la integració d’alumnat nouvingut a infantil i primària, que ha quedat desatès d’ençà que el PP suprimí el Servei d’ensenyament de català i l’equip d’immersió que assessorava i donava suport dins l’aula. Han dit que les places d’AD es poden donar en decidir la quota segons la necessitats de cada centre.

Demanaran a Madrid la creació d’un codi per concurs de trasllats específic d’aules UEECO perquè les places quedin cobertes amb garanties. Les places d’EOEP amb horari assignat es mantenen dins els centres però les no ocupades se suprimeixen. No hi toca haver desplaçats.

També s’ha parlat una bona estona d’oposicions i interins, us ho explicam en altres entrades del blog.

Vegeu plantilles 2017-18:

March diu que el Pla d’infraestructures és revisable després de les denúncies d’UOB

Indignació a Mancor per la marginació del CEIP Montaura al Pla d’infraestructures. Foto: DM

El Conseller Martí March diu que el Pla és revisable després que UOB va denunciar que la manca de valentia del Govern davant l’espoli fiscal condemna 43 centres als barracons i l’amiant.

Si la Conselleria hagués consensuat el document amb la comunitat educativa en lloc de fer-lo en secret, i el Govern hagués plantat cara amb més valentia davant Madrid contra l’espoli fiscal, ara no hi hauria la necessitat de revisar-lo.

Diario de Mallorca:

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2017/01/13/govern-evaluara-construccion-colegio-nuevo/1180524.html

UOB denuncia que la manca de valentia del Govern davant l’espoli fiscal condemna 43 centres als barracons i l’amiant

COMUNICAT
DE PREMSA

Unió
Obrera Balear, sectorial d’Ensenyament, denuncia que el Pla
d’infraestructures
d’Educació
no
preveu eliminar els barracons de 9 centres ni l’amiant de 29 i deixa
sense data, per a 2019 o la propera legislatura l’eliminació dels
barracons de 5 centres
,
cosa que demostra que els 98.899.600 euros del pressupost per al
període 2016-19 són insuficients.

Denunciam
una vegada més la manca de valentia i de decisió del Govern per
lluitar contra l’espoli fiscal amb el qual Madrid ens castiga i ens
condemna a un dèficit de finançament. Recordam que el Consell
Escolar de les Illes Balears va reclamar un mínim de mil milions per
a 2017
, i que el pressupost d’Extremadura, amb una població
semblant a la nostra, és enguany de 1.016 milions, mentre que el de
les Balears ha quedat en uns paupèrrims 882,5
. Instam la
presidenta Armengol a plantar cara a la propera «Conferencia de
presidentes», i que si Madrid no atén les seves reivindicacions no
caigui en la resignació i les lamentacions, sinó que actuï amb
responsabilitat i convidi el poble de les Illes Balears a la
mobilització massiva contra l’espoli fiscal
, amb una
manifestació que superi en poder de convocatòria la del 29 de
setembre de 2013.

Els
nou centres amb un total de 15 barracons on no es preveu fer
ampliacions d’aules
són els següents (entre parèntesi, el
nombre de barracons):

 1. CEIP
  Es Molins – S’Arracó, Andratx (2)

 2. CEIP
  Gabriel Palmer – Estellencs (1)

 3. IES
  Berenguer d’Anoia – Inca (2)

 4. CEIP
  Montaura – Mancor (1)

 5. CEIP
  Sant Jordi – Palma (1)

 6. CEPA
  S’Arenal – Palma (3)

 7. IES
  Josep Sureda i Blanes – Palma (3)

 8. IES
  Son Pacs – Palma (1)

 9. CEIP
  Mª de Déu de Consolació – S’Alqueria, Santanyí (1)

Els
cinc centres amb un total de 15,5 barracons que no s’eliminaran
abans de 2019
són:

 1. CEIP
  Miquel Costa i Llobera – Marratxí (2,5) Sense data.

 2. CEIP
  Joan Mas i Verd – Montuïri (2) Previsió d’obres el 2018 i 2019.

 3. IES
  Porreres (2) Ampliació prevista per a «2019-23».

 4. CEIP
  Vora Mar – Ca’n Picafort (4) El projecte del nou CEIP es redactarà
  el 2018.

 5. CEIP
  Blai Bonet – Santanyí (5) Sense data.

Per
altra banda el nou CEIP
Caimari i l’escola nova de Bunyola no es faran dins aquesta
legislatura
.
L’Ajuntament de Selva va sol·licitar a la Conselleria la redacció
del projecte i una partida dins el pressupost de 2017, i el Pla
d’infraestructures preveu l’eliminació del barracó del CEIP Ses
Roques per a 2017, però la
primera inversió del nou CEIP Caimari
,
de 600.000 euros, no
arribarà fins a 2019
,
mentre que el cost total és de 3.000.000 euros.

Pel que
fa a l’escola nova de Bunyola, si bé el passat mes de març el
director general de Planificació i Centres, Antoni
Morante
, i el gerent
de l’IBISEC, Miquel
Coll
, van comunicar a
l’Ajuntament que es podria començar a construir l’any 2018, ara
passa a la «Previsió de les principals actuacions en noves
infraestructures o ampliacions de les existents per
al període 2019-23

El
nou CEIP de Campos tampoc no estarà llest fins el 2019
.
Encara que el Pla d’infraestructures diu que els sis barracons el
CEIP Joan Veny i Clar s’han d’eliminar el 2017, la construcció
apareix dins el «Resum del pla d’infraestructures 2016-2019», amb
tres inversions els anys 2017, 2018 i 2019 (de 300.000 €, 494.155 €
i 494.155 € respectivament).

Respecte
a l’amiant, la Conselleria continua sense reconèixer que n’hi ha a
29 centres d’infantil i primària de Palma

i no preveu intervenir-hi. Aquests centres estan inclosos dins
l’informe que l’Ajuntament de Palma va emetre el 3 d’abril de 2014,
on n’hi figuren un total de 37:

 1. CEIP
  Aina Moll i Marquès

 2. CEIP
  Alexandre Rosselló

 3. CEIP
  Camilo J. Cela

 4. CEIP
  Can Pastilla

 5. CEIP
  Casablanca

 6. CEE
  Son Ferriol

 7. CEIP
  Coll d’en Rabassa

 8. CEIP
  Escola Graduada

 9. CEIP
  Establiments

 10. CEIP
  Felip Bauçà

 11. CEIP
  Gènova

 12. CEIP
  Jafuda Cresques

 13. CEIP
  Joan Miró

 14. CEIP
  La Soledat

 15. CEIP
  Maria Antònia Salvà

 16. CEIP
  Marian Aguiló

 17. CEIP
  Màxim Alomar

 18. CEIP
  Pràctiques

 19. CEIP
  Rafal Nou

 20. CEIP
  Sant Jordi

 21. CEIP
  Santa Catalina

 22. CEIP
  Santa Isabel

 23. CEIP
  S’Aranjassa

 24. CEIP
  Secar de la Real

 25. CEIP
  So n’Anglada

 26. CEIP
  Son Rullan

 27. EI
  Son Rullan

 28. CEIP
  Verge de Lluc

 29. CEIP
  Vivero

Dels
vuit restants, segons el Pla se’ls ha retirat a sis (Anselm Turmeda,
Es Pil·larí, Es Pont, Es Molinar – Infant Felip, Jaume I i Joan
Capó), un té contractades les obres (Miquel Porcel) i un està
pendent de visita (Costa i Llobera).

Palma,
11 de gener de 2017

4.000 interins i només 425 places a oposicions!

4.000 interins, el 36% del total davant una mitjana estatal del 19%, i només 425 places a oposicions! Aquest percentatge d’interins suposa cinc punts més respecte a les xifres facilitades pel conseller Martí March el passat mes de setembre.

Competències plenes i sobirania econòmica ja!!


Reproduït de ultimahora.es

Educació no convocará en 2017 ninguna plaza de maestro de Primaria en Mallorca

Joan J. Serra | Palma | 10/01/2017

 

La
Conselleria de Educació i Universitat no prevé en 2017 la convocatoria
de ninguna plaza de maestro de Primaria en Mallorca, aunque sí las contempla para el resto de las Islas.

El departamento autonómico tiene como objetivo convocar unas 425 plazas de docentes para finales del presente curso. En Mallorca, no se prevé ninguna nueva plaza de maestro de Primaria, ni tampoco de Educación Física y Música en este ciclo educativo.

En lo que se refiere a Secundaria, sí se prevén nuevas
plazas excepto en Lengua y Literatura Catalanas y en Educación Física.
En Formación Profesional, se prevén plazas en todas sus ramas.

No se convocan plazas en las asignaturas y ramas educativas que están cubiertas o cuentan con un bajo porcentaje de interinos.

Con estas oposiciones, la Conselleria pretende reducir la
presencia de interinos en la enseñanza pública, que alcanza el 36 %, el
porcentaje más alto de todo el Estado y casi el doble de la media
española, que es del 19 %. En números absolutos, los docentes interinos
de Balears son unos 4.000. No se han convocado oposiciones al
profesorado desde 2011.

https://ultimahora.es/noticias/local/2017/01/10/241064/educacio-convocara-2017-ninguna-plaza-maestro-primaria-mallorca.html

La Conselleria impedeix a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany amb titulacions vàlides

COMUNICAT DE PREMSA


La Conselleria impedeix a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària amb titulacions que són vàlides a Catalunya, mentre que ho permet amb titulació equivalent de Llengua Castellana.

Unió Obrera Balear,  sectorial d’Ensenyament, denuncia que la Conselleria d’Educació i Universitat no deixa de posar traves burocràtiques a docents illencs que han finalitzat els seus estudis a Catalunya i han superat el Màster en Formació del Professorat a través de la Universitat de les Illes Balears. No els permet, sent graduats en Estudis de Català i Espanyol per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartir la matèria de Llengua Catalana en centres públics i concertats de les Illes Balears, però els concedeix la funció de Llengua Castellana. Paradoxalment, en el cas esmentat, es pot impartir Llengua Catalana a Catalunya però no a Balears; ni tan sols amb l’informe positiu que en el seu moment va emetre l’Institut d’Estudis Baleàrics a petició de la Direcció General de Personal Docent. Fet semblant passa amb els graduats en llengües i literatures modernes per la Universitat de Barcelona: a les Illes Balears no poden impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària però sí Llengua Castellana.

Aquest absurd no és inusual. Des de la implantació dels Plans Bolonya han aparegut una sèrie de titulacions que encara no han estat reconegudes per la nostra Administració. La problemàtica entorn al fet creix quean s’insisteix a la Direcció General de Personal docent que posi remei i aquesta no actua amb suficient celeritat. Sense anar més enfora, des del nostre sindicat hem presentat diversos recursos de reposició durant el passat estiu i encara no hem obtingut cap resposta.

Reiteradament i des de fa temps també hem sol·licitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’Annex IV de la Convocatòria d’interins, on no s’hi troben detallades les titulacions que capaciten per impartir especialitts o funcions docents com a funcionari interí. La finalitat és evitar que es produeixin disbarats i greuges com els que denunciam però tampoc hem obtingut resposta. Davant els fets exposats, consideram una irresponsabilitat deixar passar temps i afermar-se en el silenci administratiu negatiu.

Per tant, exigim que es posi fi a aquesta situació de desgavell i s’acceptin immediatament les titulacions esmentades per a poder impartir classes de Català, Anglès i Alemany a secundària. També emplaçam la Conselleria d’Educació i Universitat que constitueixi tan aviat com sigui possible la comissió de revisió de l’Annex IV de la Convocatòria d’interins.

Palma, 3 de gener de 2017