Formulari d’afiliació a UOB Ensenyament

  Els camps assenyalats amb un asterisc (*) s'han d'emplenar obligatòriament.

  Nom i llinatges (*)

  Adreça electrònica (*)

  Telèfon de contacte (*)

  DNI (*)

  Número amb lletra inclosa. Sense guionet i en majúscula.

  Municipi (*)

  Carrer i número (*)

  Codi Postal (*)

  Data de naixement (*)

  DADES LABORALS

  Situació administrativa (*)

  Centre de treball (*)

  Si no et trobes en actiu, escriu en l'espai "No estic en actiu".

  Especialitat (*)

  Si no et trobes en actiu, escriu en l'espai "No estic en actiu".

  Quota (*)

  La quota d'afiliació d'UOB és de 18€ trimestrals (6€ cada mes), que es cobren a trimestre vençut. Les persones afiliades interines, jubilades o en situació d'atur tenen dret a la reducció del 50% de la quota sindical. No obstant això, les persones afiliades que es trobin en alguna d'aquestes casuístiques també poden col·laborar amb la quota completa. Recordau que UOB no participa del mercadeig de cursos de formació i el nostre finançament depèn en exclusiva de les quotes d'afiliació. Als funcionaris de carrera se'ls aplica la quota completa.

  Comunicació via Whatsapp (*)

  A UOB Ensenyament disposam de dos grups de Whatsapp. En ambdós grups compartim les mateixes notícies i informacions, encara que n'hi ha un que només és de distribució d'informació (unidireccional) i l'altre és un grup estàndard on les persones afiliades poden interactuar entre elles. En quins d'ells t'interessaria que t'incloguéssim? (seleccioneu del desplegable).

  ORDRE DOMICILIACIÓ DIRECTA SEPA

  Referència única mandat (G07851603 + Núm. Afiliat).

  Nom i llinatges de la PERSONA TITULAR del compte bancari (*)

  Deutor/a (si difereix de la persona titular)

  Domicili de la persona titular/deutora

  Municipi (*)

  Carrer i número (*)

  Codi Postal (*)

  Província (*)

  IBAN (*)

  Les dues primeres xifres que apareixen després de ES (per ex. ES29).

  ES

  Entitat (*)

  Quatre xifres (primer grup de quatre xifres).

  Codi d'oficina (*)

  Quatre xifres (segon grup de quatre xifres).

  Dígits de control (*)

  Dues xifres (a continuació de les quatre xifres del codi d'oficina).

  Número de compte (*)

  Deu últimes xifres.

  Dades del creditor

  Unió Obrera Balear (UOB) - ID.: G07851603

  Adreça:

  Carrer Eusebi Estada, 113-D, local 1, 07004 Palma (Illes Balears), Espanya

  Tipus de pagament:

  Recurrent

  Foto del DNI - ambdues cares

  Cal adjuntar el DNI (anvers i revers). Es poden adjuntar les dues imatges a la casella Anvers DNI en un únic document PDF o bé, adjuntar una imatge a cada una (max.2Mb per imatge).

  Anvers DNI (*)

  Revers DNI

  Amb l'enviament del DNI, per via d'aquest formulari, la persona deutora:

  A) Autoritza el creditor a remetre instruccions a l'entitat de la persona deutora per a carregar en compte.

  B) Autoritza la seva entitat per carregar en compte tot seguint les instruccions de la persona deutora. Com a part dels seus drets, la persona deutora està legitimada al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte que hi tingui subscrit.

  E. OBSERVACIONS

  Indica'ns en aquest camp tot allò que t'agradaria transmetre'ns o informar-nos que no pugui ser recollit en els camps anteriors.

  F. PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb allò dispost en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), vos facilitam la següent informació del tractament:

  - Responsable: UNIÓ OBRERA BALEAR, G07851603, c. Eusebi Estada 113 D (baixos), 07004 Palma (Son Oliva), Illes Balears, uob@uob.cat.

  - Finalitats del tractament: mantenir una relació afiliativa, sindical o comercial, així com l'enviament de comunicacions de productes o serveis.

  - Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat, quan s'escaigui.

  - Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per a la finalitat i es conserven tot complint els terminis legals de prescripció.

  - Destinataris de cessions: els necessaris per a la finalitat del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

  - Drets que vos assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.

  Més informació del tractament: https://uob.cat/

  He llegit i accept la Política de privacitat